การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) ในบริบทของ 19

คอร์สอบรมนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีการระบุตัวผู้ป่วยเมื่อเกิดการติดเชื้อ และวิธีการดำเนินมาตรการ IPC เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยคนอื่นในสถานพยาบาล

คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพราะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เนื้อหาเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18/01/2022 เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับ COVID-19 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โปรดดูที่ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด

En modo autodidacta
Idioma: ภาษาไทย
COVID-19

Información del curso

หลักสูตรนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ดังนี้:

English- русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - српски језик - 中文 - македонски јазик - Türkçe - język polski - Tiếng Việt - العربية - Nederlands - Tetun - বাংলা - فارسي - Soomaaliga - සිංහල -தமிழ் - Казақ тілі - ქართული ენა

คำอธิบายรายวิชา:

คอร์สอบรมนี้อธิบายมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) ที่จำเป็นเพื่อ:

 • เตรียมความพร้อมและมีความพร้อม ในการยับยั้งการระบาด โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19:
 • จำกัดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนโ โดยดำเนินมาตรการ IPC ที่ WHO แนะนำ
 • ระบุตัว แยกกัก และรายงาน ผู้ป่วยต้องสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อ

มีรายการแหล่งข้อมูลที่แจกแจงไว้ท้ายหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย เพื่อส่งเสริมให้คุณค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ คุณควรสามารถ:

 • นิยามความหมายของ IPC และบทบาทของ IPC ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม ความพร้อม และการยับยั้งการระบาด
 • อธิบายสถานการณ์ทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับโควิด-19 นิยามผู้ป่วย อาการและอาการแสดง
 • อธิบายเรื่องการควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ การควบคุมทางการบริหาร การควบคุมทางสภาพแวดล้อม และการควบคุมทางวิศวกรรม
 • อธิบายมาตรการ IPC ที่ WHO แนะนำสำหรับสถานพยาบาลและวิธีจัดการผู้ป่วยต้องสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อโควิด-19
 • อธิบายมาตรการเสริมด้าน IPC เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในสถานพยาบาล

ระยะเวลา: ประมาณ 1 ชั่วโมง

ประกาศนียบัตร: มอบหลักฐานการเข้ารับการอบรมให้ผู้เข้าอบรมที่เรียนรู้เนื้อหาในคอร์สนี้ครบ 100%

สำหรับเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาไทยจาก Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19 Virus, 2020 องค์การอนามัยโลกไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของ คำแปล หากเนื้อหาภาษาอังกฤษและคำแปลเป็นภาษาไทยไม่ตรงกัน ให้ถือว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับจริงที่มีผลผูกพัน

หากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เชิญไปที่ OpenWHOcourse เรื่อง "how to put on and remove personal protective equipment (PPE)": https://openwho.org/courses/IPC-PPE-TH

หากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรักษาสุขอนามัยของมืออย่างถูกวิธี เชิญไปที่ OpenWHO course เรื่อง "how to correctly perform hand hygiene": https://openwho.org/courses/IPC-HH-en

Contenido del curso

 • หน ่ วยการเรย ี นรท ู ้ี ่ 1: การป้ องกันและควบคุมการติดเเื อ ้ (IPC) ในสภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพร ้อม ความพร ้อม และการตอบโต้สถานการณ์:

  หน่วยการเรียนรู้นี้อธิบายมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับการเตรียมความพร้อมและความพร้อมในยับยั้งการระบาดโดยสังเขป
 • หน่วยการเรย ี นรทู้ี ่ 2 : วธิก ี ารแพรก่ ระจายของเชื อ้ SARS-CoV-2 และ ยุทธศาสตร ์IPC ในการให ้บริการสุขภาพ:

  หน่วยการเรียนรู้นี้อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19
 • หน่วยการเรย ี นรทู้ี ่ 3 การใช้มาตรการป้ องกันตามวธิก ี ารแพรก่ ระจายของเชื อ้ ในผูป่ วย ้ โควิด 19:

  หน่วยการเรียนรู้นี้พิจารณามาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ควรดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับและยับยั้งการระบาดของโควิด-19

Matricularme en este curso

El curso es gratuito. Solo tiene que crear una cuenta en OpenWHO ¡y ya puede hacer el curso!
Matricularme ahora

Requisitos para el certificado

 • Obtenga una confirmación de participación al completar al menos el 100% del material del curso.