Спречување и Контрола на Инфекцијата (СКИ) за новиот корона вирус (КОВИД-19)
Овој курс располага со насоки за тоа што треба да прават здравствените установи со цел да бидат подготвени да реагираат на појавата на вирус на дишните патишта како што е новиот корона вирус, како да идентификуваат случај кога тој ќе се појави, и како соодветно да имплементираат СКИ мерки со цел сигурно да се оневозможи понатамошно ширење кон здравствените работници или други пациенти и други лица во здравствената установа. Оваа обука е наменета за здравствени работници и експерти за јавно здравје, бидејќи се фокусира на спречување и контрола на инфекцијата.
Self-paced
Language: македонски
COVID-19

Course information

The English version of this course is available here: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN

ю этого курса на русском языке найти можно по этой ссылке: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-RU

The Japanese version of this course is available here: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-JA

La version française de ce cours est disponible sur: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-FR

The Indonesian version of this course is available here: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-ID

La versión en español de este curso está disponible aquí: https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-ES

A versão em português deste curso está disponível aqui: https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-PT

La versione italiana di questo corso è disponibile qui: https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-IT

Srpska verzija ovog kursa je dostupna ovde: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-SR

The Simplified Chinese version of the course is available here: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-ZH

Општ преглед: Овој курс ги опфаќа СКИ (Спречување и контрола на инфекцијата) мерките кои се потребни за:

 • Да бидете поготвени и спремни да реагирате во случај на избувнување на епидемија, особено онаа како резултат на КОВИД-19.
 • Да ја ограничите човечката трансмисија преку имплементирање на препорачаните СКИ интервенции од страна на СЗО.
 • Да идентификувате, изолирате и известите за можни и потврдени случаи.

За секој модул прикачени се ресурси кои ќе ви помогнат со поопширни објаснувања за темата.

Цели:

По завршувањето на овој курс, ќе можете:

 • да ги дефинирате СКИ и нивната улога во контекст на подготвеност, спремност и реакција;
 • да ја опишете моменталната епидемиолошка ситуација со КОВИД-19, вклучувајќи и дефиниции за случај и знаци & симптоми;
 • да ја опишете контролата на изворот, административната контрола и контрола на околината и при ракувањето со медицинските уреди и материјали;
 • да ги опишете препорачаните СКИ мерки од страна на СЗО во однос на здравствените установи, вклучувајќи и справување со можни или потврдени КОВИД-19 случаи;
 • да ги опишете дополнителните СКИ мерки кои се преземаат за дополнителна помош при општата подготвеност во рамките на здравствената установа.

Времетраење на курсот: Приближно 1 час.

Сертификација: Потврда за учество е достапна за учесниците кои завршуваат 100% од материјалот на курсот.

Преведено на македонски јазик од Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus (COVID-19), 2020. СЗО не презема одговорност за содржината или точноста на преводот. Ако постои било каква недоследност меѓу документот на англиски и македонскиот превод, оригиналниот документ на англиски јазик ќе се смета за автентична верзија која е соодветна за користење.

Овој превод не е верифкуван од страна на СЗО. Намената на овој ресурс е насочена само кон учење.

Course contents

 • Модул 1: Подготвеност, спремност и СКИ:

  Овој модул дава еден општ преглед на мерките за подготвеност и спремност во однос на Спречувањето и Контролата на Инфекцијата.
 • Модул 2: Новиот корона вирус (КОВИД-19): неговата епидемиологија, ризични фактори, дефиниции и симптоматологија:

  модул 2 нѐ воведува во новиот корона вирус (КОВИД-19).
 • Модул 3: Стандардни мерки на претпазливост, мерки на претпазливост при трансмисија & посебни препораки за КОВИД-19:

  овој модул ни дава преглед за различните мерки на претпазливост кои треба да се преземат со цел подготовка и реакција на КОВИД-19.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a confirmation of participation by completing at least 100% of the course material.

Your request has been sent to our support team, and will be answered as soon as possible.

Thank You!

Oops something went wrong.

Back