Phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) đối với Coronavirus chủng mới (COVID-19)
Khóa học này cung cấp thông tin về việc các cơ sở y tế cần chuẩn bị những gì để đáp ứng với một trường hợp nhiễm virus hô hấp mới nổi như là corona virus chủng mới, làm thế nào để xác định một ca bênh khi nó xảy ra, và làm thế nào để áp dụng các biện pháp IPC phù hợp để đảm bảo không có sự lây truyền sang nhân viên y tế, sang bệnh nhân khác và những người khác trong cơ sở y tế. Khóa đào tạo này hướng tới các nhân viên y tế và các nhân viên y tế cộng đồng, vì nó tập trung vào phòng chống nhiễm khuẩn. **Xin lưu ý: Các tài liệu được sử dụng trong khóa học này hiện đang được sửa đổi để phản ánh các cập nhật cho nội dung kỹ thuật. Tất cả những người tham gia khóa học sẽ được thông báo sau khi những cập nhật này được thực hiện. Trong khi đó, bạn có thể tham khảo phiên bản tiếng Anh của khóa học này để biết các tài nguyên cập nhật nhất.**
Self-paced
Language: Tiếng Việt
COVID-19

Course information

Khóa học này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

English - русский - 日本語 - français - Bahasa Indonesia - Español - Português - Italiano - српски језик - 中文 - македонски јазик - Türkçe - język polski - العربية - Nederlands - Tetun

Tổng quan:

Khóa học này bao gồm các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) cần có để:

 • Chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng với một vụ dịch, cụ thể là vụ dịch do COVID-19.
 • Hạn chế lây truyền từ người sang người bằng cách áp dụng các can thiệp IPC được khuyến cáo bởi WHO.
 • Phát hiện, cách ly và báo cáo các ca bệnh nghi ngờ và xác định.

Nguồn thông tin tham khảo có ở cuối khóa học để bạn có thể đào sâu hơn chủ đề này.

Mục tiêu học tập:

Kết thúc khóa học, người tham gia có thể:

 • Định nghĩa IPC và vai trò của nó khi chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó với một vụ dịch;
 • Mô tả tình trạng dịch tễ học hiện tại của COVID-19, bao gồm định nghĩa ca bệnh, triệu chứng và dấu hiệu của bệnh;;
 • Mô tả kiểm soát nguồn lây, kiểm soát hành chính, và kiểm soát môi trường;
 • Mô tả các biện pháp IPC được khuyến cáo bởi WHO đối với các cơ sở y tế, bao gồm khi làm việc với ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19;
 • Mô tả các biện pháp IPC bổ sung cần thiết để hỗ trợ việc chuẩn bị trong các cơ sở y tế.

Thời gian học: Khoảng 1 giờ.

Chứng chỉ: Một Chứng chỉ Tham gia khóa học sẽ được cấp khi người học hoàn thành 100% nội dung khóa học.

Dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus (COVID-19) 2020. WHO không chịu trách nhiêm về nội dung và tính chính xác của bản dịch. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản dịch tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ là bản chính thức.

Course contents

 • Học phần 1: Chuẩn bị, sẵn sàng, và IPC:

  Học phần này cung cấp kiến thức tổng quát về phòng chống nhiễm khuẩn để chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng dịch.
 • Học phần 2: Corona virus chủng mới (COVID-19): dịch tễ học, yếu tố nguy cơ, định nghĩa và triệu chứng học:

  Học phần 2 giới thiệu chung về coronavirus mới (COVID-19).
 • Học phần 3: Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa trên cơ chế lây truyền và những khuyến cáo dành riêng cho COVID-19::

  Học phần này rà soát các biện pháp phòng ngừa cần được áp dụng để chuẩn bị và ứng phó với COVID-19.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 630

Certificate Requirements

 • Gain a confirmation of participation by completing at least 100% of the course material.

Your request has been sent to our support team, and will be answered as soon as possible.

Thank You!

Oops something went wrong.

Back