Постапување во клинички услови со болни од КОВИД-19 – рехабилитација на болни од КОВИД-19

Низата од курсеви за постапување во клинички услови со болни од КОВИД-19 е наменeта за здравствени работници за време на пандемијата на КОВИД-19. Обуката дава многу важни информации неопходни за пружање безбедна, делотворна и квалитетна нега на болните. Презентациите се осврнуваат на сите аспекти од постапувањето со болните во клинички услови, вклучувајќи теми како што се: подготовки на установата и планирање за случаи на голем наплив на пациенти одеднаш; превенција и контрола на заразување на здравствени работници; трансфер на пациенти меѓу установи; постапување во клинички услови со пациенти со лесна, средна и тешка клиничка слика на КОВИД-19; посебен осврт на геријатриските, бремените и педијатриските болни од КОВИД-19; рехабилитација; етика и палијативна нега.

Обуката се состои од шест курса, со видео предавања и Power Point презентации во кои се содржани најнови упатства и докази. Секој модул се состои од 5-8 предавања, а секое предавање содржи квиз за проверка на наученото.

Овие материјали беа лансирани на 13.01.2021 година. Бидејќи научните докази и техничките упатства во врска со СОВИД-19 постојано се развиваат, материјалите од овој курс се застарени. Овој курс е во процес на ревизија. Во меѓувреме, погледнете на https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 за најновите ажурирања.

WHO / Blink Media - Martyn Aim

Self-paced
Language: македонски
COVID-19

Course information

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English - Français - Shqip - 中文 - Русский - Українська - Հայերեն

Преглед: Oбуката за клинички менаџмент на пациентите со КОВИД-19 е посветенa на темата рехабилитација на болните од КОВИД-19. Седумте модули во рамките на оваа обука се осврнуваат на бројните и разновидни потреби на пациентите кои закрепнуваат од КОВИД-19 во делот на рехабилитацијата, вклучувајќи ги и пациентите со когнитивнi нарушувањa, влошено физичко здравје и слабост, респираторнi нарушувањa, проблеми со голтањето и комуникациско нарушување. Направен е осврт и на предизвиците во делот на извршувањето на секојдневните животни активности и на техниките за рехабилитација.

Ако сте заинтересирани да научите повеќе за другите аспекти од постапувањето во клинички услови со болни од КОВИД-19, погледнете ја серијата обуки на оваа тема на следниов сајт:

Цели – што сакаме да научат слушателите:

На крајот од обуката, учесниците треба да станат способни за следново:

 • Да ја разбираат улогата на рехабилитацијата во справувањето со здравствените нарушувања предизвикани од COVID-19;
 • Да ја опишат етиологијата на неколку нарушувања поврзани со рехабилитацијата на болните од КОВИД-19;
 • Да знаат кого и кога да го проценуваат од аспект на потреби од рехабилитација;
 • Да им даваат совети и едукација на пациентите и нивните семејства; и
 • Да советуваат околу начините за пружање помош на пациентите и нивните семејства за справување со здравствените нарушувања предизвикани од КОВИД-19.

Времетраење на обуката: за да се помине обуката потребни се отприлика 3 часа.

Сертификати: Уверение за постигнување ќе им се даде на учесниците кои ќе освојат најмалку 80% од вкупниот број поени достапни преку сите квизови. Уверение за учество ќе им се додели на учесниците кои ќе поминат најмалку 80% од градивото. Учесниците кои добиваат Рекорд за достигнување, исто така, можат да преземат Отворена значка за овој курс. Кликнете овде за да научите како.

Овој производ е подготвен на македонски јазик во рамки на проектот „Поддршка за јавното здравје и пружање нега при итни случаи за време на вториот бран од КОВИД-19 во Северна Македонија“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Преведено на македонски јазик од Clinical management of patients with COVID-19 - Rehabilitation of patients with COVID-19, 2021. СЗО не презема одговорност за содржината или точноста на преводот. Ако постои било каква недоследност меѓу документот на англиски и македонскиот превод, оригиналниот документ на англиски јазик ќе се смета за автентична верзија која е соодветна за користење.

Course contents

 • Модул 1: Рехабилитација на болните од КОВИД-19: преглед:

  На крајот од овој модул за обука ќе можете: да ги опишете потенцијалните потреби од рехабилитација во текот на лечењето на пациентот во и надвор од установата; да ги препознаете мултидисциплинарните придонеси за акутната и пост-акутната рехабилитација; да ги наведете потенцијалните предизвици и ризиците поврзани со рехабилитацијата на пациентите со КОВИД-19 и стратегиите за постапување по истите.
 • Модул 2: Рехабилитација на болните од КОВИД-19: когнитивно нарушување:

  На крајот на овој модул за обука ќе можете да: ja опишете етиологијата на когнитивните нарушувања во контекст на КОВИД-19; ќе знаете за кого и кога да го оцените неговото когнитивно нарушување; да обезбедите Информирање и совети за пациентите и нивните семејства со когнитивно нарушување, да дадете совети за стратегиите да им се помогне на пациентите и на нивните семејства да се справат со когнитивното нарушување.
 • Модул 3: Рехабилитација на болните од КОВИД-1919: влошено физичко здравје и слабост:

  На крајот на овој модул за обука ќе можете: да ја опишете етиологијата на физичкото декондиционирање и слабоста на мускулите во контекст на КОВИД-19; ќе знаете кој и кога треба да се процени во однос на физичкото декондиционирање; ќе можете да обезбедите едукација и совети за пациентите и нивните семејство во врска со физичкото декондиционирање; ќе можете да дадете совети за рехабилитациските интервенции за пациентите со физичко декондиционирање.
 • Модул 4: Рехабилитација на болните од КОВИД-19: респираторно нарушување:

  По завршувањето на овој модул за обука, ќе можете да ја: опишете етиологијата на намалената белодробна функција поврзана со КОВИД-19; ќе знаете кај кого и кога да процените целосно намалена функција, ќе можете да ги едуцирате и советувате пациентите со нарушена белодробна функција и нивните; емејства. ќе можете да ги советувате пациентите со нарушена белодробна функција за процесот на рехабилитација
 • Модул 5: Рехабилитација на болните од КОВИД-19: проблеми со голтање:

  По завршувањето на овој модул за обука, ќе можете да: ја опишете етиологијата на потенцијалното отежнато голтање, познато како дисфагија, поврзано со КОВИД-19; ќе знаете кога да процените отежнато голтање; ќе можете да ги информирате и советувате пациентите со отежнато голтање и нивните семејства , ќе можете да обезбедите совети и стратегии за да им помогнете на пациентите и нивните семејства да се справат со дисфагијата.
 • Модул 6: Рехабилитација на болните од КОВИД-19: комуникациско нарушување:

  По завршувањето на ова предавање, ќе можете: да ја опишете потенцијалната етиологија на отежнато комуницирање, поврзани со КОВИД-19; ќе знаете како и кога да процените отежнато комуницирање; ќе можете да ги едуцирате и советувате пациентите со отежнато комуницирање и нивните семејства, ќе можете да обезбедите совети за стратегии за да им помогнете на пациентите и нивните семејства да се справат со тешкотиите при комуницирање.
 • Модул 7: Рехабилитација на болните од КОВИД-19: секојдневни животни активности (СЖА):

  По завршувањето на овој модул, ќе можете да: Ги опишете различните ризични фактори кои потенцијално придонесуваат кон тешкотии при вршење СА во однос на КОВИД-19; Знаете кому ќе му користи процената на СА; Обезбедите информации и совети за пациентите и нивните семејства во однос на СА Овозможите стратегии за зачувување енергија, Ги опишете можните измени во опкружувањето потребни за подобрување на вршењето СА.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.
 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 80% of the course material.
 • Gain an Open Badge by completing the course.