Клиничко управување со пациенти со КОВИД-19 – Општи согледби

Серијата курсеви за Клиничко управување на пациенти со КОВИД-19 е наменета за здравствени работници за време на пандемијата со КОВИД-19. Курсот нуди суштински податоци неопходни за обезбедување безбедна и ефективна квалитетна нега за пациентите. Во презентациите покриени се сите аспекти на клиничко управување, вклучувајќи и: подготвеност на установата и планирање на напливот; спречување и контрола на инфекцијата кај здравствените работници; траснфер меѓу установи; клиничко управување со лесна, умерена и сериозна форма на болеста кај пациенти со КОВИД-19; посебни насоки за пациенти од геријатрија, трудници и пациенти од педијатрија со КОВИД-19; рехабилитација; како и етика и палијативна нега.

Оваа серија курсеви опфаќаат видео лекции и презентации кои може да се симнат, а се обновени со податоци од последните водичи и докази. Секој модул се состои од 5 до 8 предавања, а секое предавање има квиз за проценка на здобиеното знаење од истото.

Овие материјали беа лансирани на 22.10.2020 година. Бидејќи научните докази и техничките упатства во врска со СОВИД-19 постојано се развиваат, материјалите од овој курс се застарени. Овој курс е во процес на ревизија. Ажурирана верзија на овој курс ќе биде достапна наскоро. Во меѓувреме, погледнете на https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 за најновите ажурирања.

Photo credit: WHO/Netanel Tobias

Self-paced
Language: македонски
COVID-19

Course information

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English- Shqip - Bahasa Indonesia - Nederlands - Казақ тілі - Русский

Краток преглед: Првиот курс од серијата курсеви за Клиничко управување на пациенти со КОВИД-19 ги покрива Општите согледби. Истиот нуди конткест на самата пандемија и дискутира за оперативноста и подготвеноста на установата, референтните системи и трансферот меѓу установи, спречување и контрола на инфекцијата, како и улогата на палијативната нега кај пациентите. Во овој курс исто така се дискутира за етичките проблеми кои произлегуваат од негата за КОВИД-19, вклучувајќи ги и принципите за назначување ресурси при критична нега. Ако се земе предвид сѐ горенаведено, овој курс дава одговори за подготвеноста во однос на пандемија на КОВИД-19, на сите нивоа на обезбедување здравствена нега.

Општи цели:

На крајот на овој курс, учесниците ќе можат:

 • да направите поврзаност меѓу начинот на кој се развива пандемијата со КОВИД-19 и основните карактеристики на вирусот;
 • да помагате во однос на подготовките за пандемија на установата, вклучувајќи и планирање на напливот;
 • да ги опишете општите методи, и да идентификувате конкретни мерки за спречување и контрола на инфекцијата кај здравствени работници кои се грижат з апациенти со КОВИД-19;
 • да ја опишете рамката на човекови права, непристрасност и здравје;
 • да ги применувате етичките принципи со цел развивање начини на распределба на критичните ресурси, во насока на примена во време на КОВИД-19;
 • да користите практични алатки за одржување на квалитетна нега за пациентите во време на пандемија;
 • да ги опишете техниките на палијативна нега кои се применуваат при нега на КОВИД-19;
 • да идентификувате различни типови на референтни ситеми;
 • да ги објасните основните начела на трансферот меѓу установи, вклучувајќи ја и примената на методот на комуникација СКПП. .

Времетраење на курсот: За овој курс се потребни приближно 3 часа.

Сертификати: Сертификат како потврда за успешно завршен курс ќе добијат сите учесници кои ќе освојат најмалку 80% од вкупниот број на поени во текот на сите квизови. Сертификат како потврда за учество исто така ќе биде достапен за сите учесници кои ќе поминат најмалку 80% од материјалот на курсот. Учесниците кои добиваат Рекорд за достигнување, исто така, можат да преземат Отворена значка за овој курс. Кликнете овде за да научите како.

Овој производ е подготвен на македонски јазик во рамки на проектот „Поддршка за јавното здравје и пружање нега при итни случаи за време на вториот бран од КОВИД-19 во Северна Македонија“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Преведено на внесете јазик од Клиничко управување на пациенти со КОВИД-19 – Општи согледби, 2020. СЗО не сноси одговорност за содржината или точноста на овој превод. Во случај на било каква неусогласеност меѓу англиската верзија и преводот на внеси јазик, верзијата која ќе се смета за веродостојна е оригиналната верзија на англиски јазик.

Course contents

 • Модул 1: Вовед вп КОВИД-19:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да ги објасните начините на трансмисија на КОВИД-19; да ги препознаете знаците и симптомите за инфекција од КОВИД-19; да ги наведете ризичните фактори за сериозни заболувања; да ги идентификувате клиничките знаци за лесна, умерена, сериозна и критична клиничка слика на КОВИД-19; и да применете соодветни насоки за пристап во здравствениот систем на пациентите со КОВИД-19 за време на пандемија со КОВИД-19.
 • Модул 2: Планирање на наплив од КОВИД-19:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да ги идентификувате клучните принципи на планот на подготвеност во време на панемија; да ги наведете четирите клучни карактеристики кај напливот (ППНС); да опишете еден пристап по нивоа за проширување на капацитетите во услови на наплив; и да дискутирате како се планира напливот за време на КОВИД-19 согласно различните можни сценарија на трансмисија.
 • Модул 3: Спречување и контрола на инфекцијата кај здравствени работници кои пружаат нега на пациенти со КОВИД-19:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да дискутирате за општите принципи на спречување и контрола на инфекцијата (СКИ) при нега на пациенти со КОВИД-19; да поврзете како административната контрола и контролата при ракување со медицински уреди и материјали ја овозможуваат имплементацијата на СКИ; и да ги опишете конкретните мерки кои треба да се преземат во болница при нега на пациенти со КОВИД-19.
 • Модул 4: Етички принципи за оптимална нега во време на пандемија со КОВИД-19:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да дискутирате за важноста на пандемијата и подготвеноста за катастрофа; да опишете како контекстот на тријажа може да се промени во време на пандемија или друга катастрофа; да ја објасните рамката на човекови права и принципите на непристрасност и здравје; и да ги применувате етичките принципи за да развиете варијанти на тријажа кои ќе се користат во време на пандемија или катастрофа.
 • Модул 5: Одржување квалитетна нега во време на КОВИД-19:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да ја препознаете важноста на квалитетна нега како поддршка на ефективно менаџирање со пациенти кои имаат заболувања поврзани со КОВИД-19; да ја препознаете важноста на квалитетна нега како поддршка за одржување на основни рутински здравствени услуги во време на КОВИД-19 како одговор на ситуацијата и опоравување од истата; да ги поврзете принципите на квалитетна нега; да опишете како подобрувањето на квалитетот може да се применува во контекст на КОВИД-19; и да идентификувате практични алатки за квалитет кои ќе бидат применливи во контекст на КОВИД-19.
 • Модул 6: Палијативна нега при КОВИД-19:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да дефинирате палијативна нега; да дискутирате кога би имало потреба од палијативна нега; да дадете примери на интервенции за основна палијативна нега; и да правите разлика меѓу палијативна нега и нега при крајот на животниот век.
 • Модул 7: Трансфер и примо-предавање на акутно болен пациент:

  На крајот на ова предавање, ќе можете: Да ги опишете различните типови на медицински референтни системи; да развиете еден пристап по фази за трансфер на пациент; и да не заборавите на примената на алатката за примо-предавање Ситуација, Контекст, Проценка, Препораки (СКПП).

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.
 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 80% of the course material.