Стандардни мерки на претпазливост: хигиена на раце

Најголем дел од инфекциите асоцирани со здравствена нега може да се превенираат со добра хигиена на рацете – чистење на рацете во право време и на прав начин. Упатствата на СЗО за хигиена на раце при здравствена нега се во насока на промовирање и унапредување на хигиената на рацете во здравствените установи насекаде низ светот и се надополнети со мултимодалната стратегија на СЗО за подобрување на хигиената на раце, водичот за спроведување и комплетот алатки за спроведување, каде се содржани голем број готови практични алатки. Овој модул е изработен со цел да се резимираат упатствата на СЗО за хигиена на раце, поврзаните алатки и идеите за ефективно спроведување.

Self-paced
Language: македонски
COVID-19

Course information

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English- français - Português - العربية - Русский - Español - 中文 - Nederlands - Soomaaliga - Türk - සිංහල- தமிழ் - Shqip

Преглед: Рацете на здравствените работници играат клучна улога во одржување на безбедноста на пациентите. Доколку здравствените работници не ги чистат рацете во вистински момент и со примена на соодветни методи, тие може преку своите раце да пренесат микроорганизми кои предизвикуваат инфекција од еден пациент на друг. Водењето хигиена на рацете во клучни моменти е важна интервенција во здравствената заштита. Хигиената на рацете го намалува преносот на микроорганизми (вклучително и оние кои се резистентни на антибиотици), ја зголемува безбедноста на пациентот и ги намалува инфекциите асоцирани со здравствена нега. Ефективната, навремена хигиена на рацете е основа за превенција и контрола на инфекции.

Цели на учењето: По завршувањето на курсот, учесниците треба да бидат во можност да:

  • ја опишат хигиената на раце како клучна компонента во превенцијата и контролата на инфекции;
  • ги идентификуваат 5-те моменти на хигиена на раце;
  • дискутираат за користењето на ракавици и хигиената на раце при активности за нега на пациенти;
  • да демонстрираат како правилно се мијат раце со сапун и вода според методот препорачан од СЗО;
  • да демонстрираат како правилно се одржува хигиена на раце со алкохолно средство за дезинфекција на раце (АСД) според методот препорачан од СЗО;
  • дискутираат за клучните прашања и аспекти поврзани со хигиената на раце во здравствените установи.

времетраење на курсот: околу 1 час.

Сертификат: Учесниците кои точно ќе одговорат на најмалку 70% од прашањата на контролниот тест ќе добијат Признаница. Имате неограничен број обиди за положување на тестот.

Овој производ е подготвен на македонски јазик во рамки на проектот „Поддршка за јавното здравје и пружање нега при итни случаи за време на вториот бран од КОВИД-19 во Северна Македонија“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Преведено на македонски јазик од Standard precautions: Hand Hygiene, 2020. СЗО не презема одговорност за содржината или точноста на преводот. Ако постои било каква недоследност меѓу документот на англиски и македонскиот превод, оригиналниот документ на англиски јазик ќе се смета за автентична верзија која е соодветна за користење.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

  • Gain a Record of Achievement by earning at least 70% of the maximum number of points from all graded assignments.