Заштита и безбедност при работа кај здравствени работници во контекст на КОВИД-19

На сите здравствени работници им е потребно знаење и вештини со цел да се заштитат себеси и другите од безбедносните ризици со кои се соочуваат, така што ќе можат да работат безбедно и ефикасно. Овој курс се состои од пет дела кои ќе одговорат на овие потреби:

 • Вовед
 • Модул 1: Заштита и безбедност при работа од ризични инфекции
 • Модул 2: Заштита и безбедност при работа од физички ризици
 • Модул 3: Заштита и безбедност при работа од психосоцијални ризици
 • Модул 4: Основни мерки за заштита и безбедност при работа во здравство.

Photo credit: WHO/P.Phutpheng

Овие материјали беа лансирани на 31.08.2020 година. Бидејќи научните докази и техничките упатства во врска со COVID-19 постојано се развиваат, ве молиме погледнете на https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 за најновите ажурирања.

Em modo autodidata
Idioma: македонски
COVID-19

Informações do curso

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English - Português - Español - Kiswahili - Bahasa Indonesia - Nederlands - 日本語 -Казақ тілі - български - Français -Türkçe

Краток преглед: Во контекст на пандемијата со КОВИД-19, условите за работа на здравствените лица може да се влошат. Освен ризикот од инфекција со КОВИД-19, здравствените работници и понатаму се соочуваат со други безбедносни и здравствени ризици од биолошка, физичка и психосоцијална природа. Поради тоа, за заштита на нивното физичко и ментално здравје, нивна безбедност и добросостојба, СЗО препорачува комбинација на мерки за спречување и контрола на инфекцијата, безбедност и заштита на работното место, како и психосоцијална поддршка.

Здравствените работници кои работат на справување со пандемијата се изложени на многу различни ризици во однос на нивното здравје и безбедност. Такви ризици се: инфекција со КОВИД-19, болест и трансмисија на други лица; замор од повеќечасовна работа и преоптеретеност, недоволно спиење или одмор, дехидратација и несоодветна исхрана; мускулоскелетни повреди од кревање пациенти и тешки предмети, повеќечасовно работење со употреба на опрема за лична заштита која може да предизвика топлотен стрес, оштетување на кожата и слузницата; насилство и осуда на работното место, како и мноштво ментални проблеми со здравјето, емоционални нарушувања и исцрпеност од работа.

Целна група на овој курс се здравствените работници, менаџерите за справување со кризни состојби, надредените лица и лицата од административната служба кои изготвуваат политики и протоколи за работата на нивните здравствени установи.

Цели: До крајот на овој курс, учесниците треба да знаат:

 • да ги опишат најчестите ризици по здравјето и безбедноста на кои се изложени здравствените работници на работното место додека се вклучени во активности во контекст на пандемијата на КОВИД-19;
 • да ги опишат правата на здравствените работници во однос на пристојни работни услови;
 • да опишат како се применуваат мерките за заштита на нивното здравје и безбедност и активно да предлагаат начини за истите да се подобрат; и
 • пристап до и примена на услуги за поддршка во однос на заштитата на здравјето и безбедноста на здравствените работници.

Времетраење на курсот: Приближно 1 час.

Сертификати: Сертификат како Потврда за усшешно завршен курс ќе биде достапен за учесниците кои ќе освојат најмалку 80% од вкупниот број на поени во текот на сите квизови. Учесниците кои добиваат Рекорд за достигнување, исто така, можат да преземат Отворена значка за овој курс. Кликнете овде за да научите како.

Преведено на македонски јазик од Occupational health and safety for health workers in the context of COVID-19, 2020. СЗО не сноси одговорност за содржината или точноста на овој превод. Во случај на било каква неусогласеност меѓу англиската верзија и преводот на македонски јазик, верзијата која ќе се смета за веродостојна е оригиналната верзија на англиски јазик.

Conteúdo do curso

 • Вовед:

  Овој воведен модул нуди преглед на заштитата на здравјето и безбедноста на работното место во контекст на КОВИД-19.
 • Модул 1: Заштита и безбедност при работа од ризични инфекции:

  До крајот на овој модул, треба да знаете да: објасните како здравствените работници може да бидат изложени на опасност од инфекција; да опишете како се пренесуваат респираторните инфекции и патогените од крвта кај здравствените работници; и да ги опишете чекорите што може да ги преземат здравствените работници со цел да се заштитат од респираторни инфекции: стандардните мерки на претпазливост и контролните мерки за спречување на различни инфекции.
 • Модул 2: Заштита и безбедност при работа од физички ризици:

  До крајот на овој модул, треба да знаете да: ги наброите главните ризик фактори за мускулоскелетни нарушувања во секторот здравје; да ги опишете најризичните активности при справување со пациенти; и да ги опишете главните видови на опасност на работното место со кои се соочуваат здравствените работници и како истите да се спречат.
 • Модул 3: Заштита и безбедност при работа од психосоцијални ризици:

  До крајот на овој модул, треба да знаете да: ги наброите главните извори на психосоцијални ризици за здравствените работници; да ги опишете знаците на замор и како истите да се спречат; да се опишат ризик факторите, знаците и превентивните мерки за насилство на работното место; и да опишете како здравствените работници и менаџерите може да се заштитат и да го поддржат менталното здравје.
 • Модул 4: Основни мерки за заштита и безбедност при работа во здравство:

  До крајот на овој модул, треба да знаете да: ги опишете одговорностите на работодавците и менаџерите во однос на заштитата и безбедноста на работното место и да опишете активности кои може да се преземат од страна на здравствените работници со цел да се промовира безбедноста и заштитата на работното место.

Inscrever-me neste curso

O curso é gratuito. Basta se registrar para uma conta em OpenWHO e fazer o curso!
Inscrever-me agora
Learners enrolled: 788

Requisitos de certificado

 • Ganhe um registro de conquista ao ganhar mais de 80% do número máximo de pontos de todas as tarefas com nota.