Контрола на антимикробната резистенција: пристап заснован на компетентност

Овој курс ќе ги опреми клиничарите што често препишуваат антимикробни средства со знаење и алатки за подобрување на употребата на овие важни лекови во секојдневната клиничка практика. Користејќи примери од практиката, курсот покажува како можат да се применат принципите на контролата на антимикробната резистенција во вообичаени клинички сценарија. Прво ќе ги разгледаме основните клинички информации што се неопходни за мудро користење антимикробни средства. Потоа ќе илустрираме како можат клиничарите да го искористат ова знаење во третманот на пациенти со вообичаени инфекции преку придржување до петте основни компетенции за соодветното препишување антимикробни средства. Овој курс ќе обезбеди рамка за пристап до секој клинички контакт од перспектива на борбата против антимикробната резистенција. Се надеваме дека ќе ви помогне во вашата работа и ќе ве инспирира да бидете предводник во контролата на антимикробната резистенција.

Self-paced
Language: македонски
Not disease specific

Course information

Овој курс е исто така достапен на следниве јазици:

English - français - Italiano - Русский - Español - Türkçe

Преглед: Добредојдовте на отворениот онлајн-курс “Контрола на антимикробната резистенција: пристап заснован на компетентност“. Антибиотиците се лекови што спасуваат животи, а нивното откритие е едно од најважните достигнувања во 20. век. Сепак, има сѐ повеќе податоци што покажуваат дека злоупотребата на антимикробни средства е широко распространета во сите области на здравството. Оваа злоупотреба придонесува за појава на мултирезистентни организми, кои се закануваат да поткопаат многу од најважните медицински достигнувања во минатиот век. За да ја зачуваме корисноста на овие лекови што спасуваат животи, сите ние мораме да ги користиме антибиотиците мудро. „Контролата на антимикробната резистенција“ се однесува на интервенции за промовирање оптимална употреба на антибиотски средства, вклучувајќи ги и изборот на лек, дозирањето и начинот и времетраењето на примената. За да се одговори на антимикробната резистенција, сите клиничари мораат да станат чувари на антимикробните средства со тоа што ќе ги препишуваат соодветно и ќе ги едуцираат своите пациенти и колеги за правилната употреба на овој сè поредок медицински ресурс. Во овој сет од 14 модули, прво ќе ги разгледате основните клинички знаења што се неопходни за мудро користење антимикробни средства (модули A до Д). Потоа, ќе илустрираме како можат клиничарите да го вклучат ова знаење во својата секојдневна работа со помош на вообичаени клинички сценарија (модули Ѓ до Л).

Цели за учење: До крајот на овој курс учесниците треба да ги разберат основните компетенции за контрола на антимикробната резистенција и да ги применат во секојдневни клинички сценарија.

Времетраење на курсот: Околу 8 часа.

Сертификати: Потврда за учество се нуди на крајот на курсот.

Одрекување од одговорност: Овој курс не е наменет да го замени клиничкото расудување и потребата да се побара совет од специјалисти за заразни болести или за микробиологија, особено за дискусија и евалуација на сложени случаи или за евалуација на пациенти чии клинички аспекти се надвор од опсегот на повеќето упатства. СЗО изречно отфрла одговорноста за каква било штета, загуба, повреда или одговорност настаната како резултат на вашето потпирање на информации содржани во овој курс. СЗО не одобрува конкретно кој било тест, упатство, третман или процедура спомената во овој курс*

Преведено на македонски јазик од документот Контрола на антимикробната резистенција: Antimicrobial Stewardship: A competency-based approach, 2017. СЗО не е одговорна за содржината или точноста на преводот. Во случај на каква било недоследност помеѓу верзијата на англиски јазик и преводот на македонски јазик, оригиналната англиска верзија е обврзувачка и автентична верзија. Овој превод не е потврден од страна на СЗО. Овој ресурс е наменет само за цели на поддршка на учењето.

Course contents

 • Модул А: Вовед:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да опишат за што се работи во курсот и да ги наведат основните компетенции.
 • Модул Б: Принципи на препишувањето антимикробни средства:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ги дефинираат принципите на соодветното емпириско препишување антимикробни средства; да ги земаат предвид факторите поврзани со пациентите и епидемиолошките фактори при препишување антимикробни средства; и да користат клинички и лабораториски податоци за да ја преоценат соодветноста на антимикробната терапија во текот на болеста на пациентот.
 • Модул В: Фармакологија на антимикробни средства за клиничари – избрани теми:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ги разберат основните концепти на фармакокинетиката/фармакодинамиката на антимикробните средства; да ја опишат пероралната биолошка расположливост на антимикробните средства; и да го илустрираат концептот на антимикробни средства зависни од времето и да го опишат оптимизирањето на употребата на бета-лактами со помош на продолжена инфузија.
 • Модул Г: Антимикробна резистенција за клиничари:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ги истакнат механизмите со кои микроорганизмите развиваат антимикробна резистенција; да ја илустрираат појавата и глобалното ширење на резистентни организми; и да ја демонстрираат употреба на клинички упатства при изборот на соодветна емпириска антимикробна терапија.
 • Модул Д: Алергии на антибиотици:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да препознаат дека повеќето пријавени алергии на пеницилин не се потврдуваат при тестирање и ги изложуваат пациентите на непотребна штета; да разберат кога е индицирано дијагностичко тестирање, вклучително и кожно тестирање, за да се потврди алергија на антимикробни средства; и да користат стратегии за утврдување дали може да се користат цефалоспорини кај пациенти со пријавени алергии на пеницилин.
 • Модул Ѓ: Инфекции на уринарниот тракт:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ја разберат преваленцијата и импликациите на контаминирани уринокултури и на асимптоматската бактериурија; да ја илустрираат сложеноста на користењето анализа на урина и уринокултура за дијагностицирање инфекции на уринарниот тракт; и да демонстрираат употреба на локален антибиограм и упатства за управување со инфекции на уринарниот тракт.
 • Модул Е: Инфекции на респираторниот тракт стекнати во заедницата:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да користат ефективно првична проценка за да одредат соодветна емпириска антимикробна терапија, нагласувајќи ја важноста од поставување правилна дијагноза; да користат клинички податоци за пациентот за преоценување на соодветноста на антимикробната терапија; и да ја разберат улогата на неантимикробните терапии во спречувањето бактериски болести и улогата на клиничарот во едукацијата на пациентите за овие опции (вакцинација).
 • Модул Ж: Инфекции на кожата и меките ткива:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ги споредат епидемиологијата и стратегиите за управување со гнојни наспроти негнојни инфекции на кожата и меките ткива, за да се истакнат можностите за контрола на антимикробната резистенција; да идентификуваат клинички презентации за кои треба да се испратат примероци за култура; и да демонстрираат можности за оптимизирање на употребата на антимикробни средства за вообичаени инфекции на кожата и меките ткива.
 • Модул З: Инфекции на крвотокот:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да опишат соодветни техники за земање примероци од крв за култура за да се намалат можностите за контаминација, кои можат да доведат до несоодветна употреба на антимикробни средства; да разгледуваат рамки за соодветно препишување антимикробни средства за пациенти со сомнение за инфекции на крвотокот; и да демонстрираат можности за соработка со микробиолошки служби и со клиничка дијагностика, кои водат до посоодветна употреба на антимикробни средства.
 • Модул Ѕ: Антимикробна хируршка профилакса:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ги артикулираат принципите на употреба на антимикробни средства во хируршка профилакса; да опишат како можат клучни протоколи на установата да ја подобрат употребата на антимикробни средства за хируршка профилакса; и да ја разберат важноста на предоперативното дозирање и да го ограничат времетраењето на постоперативното дозирање на антимикробни средства.
 • Модул И: Акутен фарингитис кај адолесценти и возрасни:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ја разберат епидемиологијата на инфекциите што предизвикуваат акутен фарингитис; да користат резултати од клинички предвидувања и микробиолошки тестови за да ги идентификувате пациентите што можат да имаат корист од антимикробна терапија; и да препознаат алатки за комуникација што можат да се искористат за едукација на пациентите за нивните дијагнози и за соодветна употреба на антимикробни средства.
 • Модул Ј: Акутна инфективна дијареја:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да го препознаат ограничениот број на клинички сценарија со акутна дијареја што бараат антимикробна терапија; да користат податоци за микробиолошка чувствителност за да ја одредат соодветната емпириска терапија за патничка дијареја и случаите во кои е индицирана самотерапија препишана од клиничар; и да ја разберат улогата на клиничарите во намалувањето на употребата на антимикробни средства купени без рецепт за акутна дијареја во некои средини.
 • Модул К: Пневмонија поврзана со механичка вентилација:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да разберат како појавата на антимикробна резистенција во одредена болница ги загрозува пациентите со нозокомијални инфекции, на пример со пневмонија поврзана со механичка вентилација; да ја илустрираат важноста од земање соодветни примероци за култура и од користење на овие резултати за оптимизирање на употребата на антибиотици; и да го нагласат соодветното времетраење на терапијата за пневмонија поврзана со механичка вентилација.
 • Модул Л: Акутен отитис медија:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност: да ја разберат важноста на точните наоди од физички преглед за разликување на состојбите на средното уво што реагираат на антибиотици и оние што не реагираат; да ја нагласат важноста на почитувањето на клиничките упатства засновани на докази во третманот на акутен отитис медија и отитис медија со ефузија; и да демонстрираат неантимикробни терапевтски интервенции и превентивни мерки за третман на пациенти со акутен отитис медија.
 • Module O: Толкување на резултати од бактериски култури:

  До крајот на овој модул, учесниците треба да бидат во можност:Да се препознае важноста на соодветното собирање примероци во толкувањето на микробиолошките податоци; Да се искористат клиничките податоци за соодветно толкување на микробиолошките податоци со цел да може да се направи разлика меѓу колонизација или/и контаминација, од една страна, и инфекција, од друга страна; Да се толкуваат прецизно податоците за подлежност на антимикробни препарати.
 • Соработници на курсот:

  Курсот е изработен со стручен придонес од д-р мед. м-р Мариса Холубар и проф. д-р мед. Стен Дересински (Медицински факултет на Универзитетот Стенфорд); м-р д-р мед. Елизабет Робилоти (Меморијален центар за рак Слоан Кетеринг), д-р мед. д-р Тјалинг Леенстра (Колаборативен центар на СЗО за епидемиологија на антимикробна резистенција и Центар за надзор и контрола на заразни болести, Национален институт за јавно здравје и животна средина, Холандија); д-р мед. м-р Муна Абу Син (Институт Роберт Кох); д-р мед. Храчухи Газарјан (Државен медицински универзитет во Ереван) • Одговорни советници на СЗО: д-р мед. м-р Саскија Нарганг, технички директор, Програма за контрола на антимикробна резистенција, Регионална канцеларија на СЗО за Европа и д-р Данило Ло Фо Вонг, раководител на програма, Програма за контрола на антимикробна резистенција, Регионална канцеларија на СЗО за Европа

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 80% of the course material.