Antimikrobiyal Yönetim: Yetkinliğe Dayalı Bir Yaklaşım

Bu kurs, sıklıkla antibiyotik reçeteleyen klinisyenlere, günlük klinik uygulamalarında bu temel ilaçların kullanımı ile ilgili bilgi ve becerinin geliştirilmesini sağlayacak bir araçtır. Senaryolara dayalı örnekleri içeren kurs, gerçek vakalarda klinisyenlerin antimikrobiyal yönetim ilkelerini nasıl uygulayabileceklerini göstermektedir. Öncelikle, antimikrobiyallerin akılcı kullanımına yönelik gerekli temel klinik bilgileri inceleyeceğiz. Ardından, antimikrobiyallerin doğru bir şekilde reçete edilmesine yönelik belirlenen beş temel yetkinliği kullanarak klinisyenlerin sıklıkla karşılaşılan enfeksiyonlarda antimikrobiyal yönetimini nasıl gerçekleştirebileceklerini açıklayacağız. Bu kurs, antimikrobiyal dirençle mücadele perspektifinden tüm klinik görüşmelere bir çerçeve sağlayacaktır. Kursun, uygulamalarınızda sizlere yardımcı olmasını ve antimikrobiyalleri en iyi şekilde yönetebilen kişiler olmanız için sizleri teşvik etmesini umuyoruz.

Self-paced
Language: Türkçe
Not disease specific

Course information

Bu kurs, aşağıda verilen dillerde mevcuttur:

English - français - Italiano - Русский - Español - македонски

Genel Bakış: ''Antimikrobiyal Yönetim: Yetkinliğe Dayalı Bir Yaklaşım'' adlı kitlesel açık çevrimiçi kursuna hoş geldiniz. Antibiyotikler hayat kurtaran ilaçlardır ve keşifleri 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasındadır. Ancak, sağlıkla ilgili tüm alanlarda antibiyotiklerin yanlış kullanımının yaygın olduğunu gösteren birçok veri bulunmaktadır. Bu yanlış kullanım, geçen yüzyılın en önemli birçok tıbbi gelişmesini tehdit eden çok ilaca dirençli organizmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hayat kurtaran ilaçların sağladığı faydayı korumak için herkes antibiyotikleri akılcı bir şekilde kullanmak zorundadır. ''Antimikrobiyal yönetim''; ilaç seçimi, dozu, uygulama yolu ve süresi dahil olmak üzere anitmikrobiyal ajanların en uygun şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış müdahaleleri içermektedir. Antimikrobiyal direnci azaltmak için tüm klinisyenler antimikrobiyalleri doğru şekilde reçete ederek hastalarını ve meslektaşlarını, giderek etkisi azalan, bu tıbbi kaynağın doğru kullanımı konusunda eğitmeli ve herkesin antimikrobiyalleri yönetebilen kişiler haline gelmesini sağlamalıdırlar. 14 modülden oluşan bu sette, önce antimikrobiyallerin akılcı kullanılması için gerekli temel klinik bilgileri inceleyeceğiz (Modül A-E). Daha sonra, senaryolarla klinisyenlerin bu bilgiyi günlük işleyişlerine nasıl dahil edebileceklerini göreceğiz (Modül F-N).

Öğrenme Hedefleri: Kurusun sonunda katılımcılar, antimikrobiyal yönetiminin temel yetkinliklerini ve bu yetkinliklerin sık karşılaşılan klinik senaryolara nasıl uygulanabileceklerini anlayacaklardır.

Eğitim süresi: Yaklaşık 8 saat.

Sertifika: Kurs sonunda, “katılım belgesi” verilecektir

Sorumluluk Reddi: Bu eğitim, klinik muhakeme ve özellikle karmaşık vakaların tartışılması, değerlendirilmesi veya klinik hususları çoğu kılavuzun kapsamı dışında kalan hastaların değerlendirilmesi için enfeksiyon hastalıkları veya mikrobiyoloji uzmanlarının tavsiyesine başvurma ihtiyacının yerini alma amacını taşımamaktadır. DSÖ, bu kursta yer alan bilgilere güvenmenizin bir sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir zarar, kayıp, yaralanma veya yükümlülük için sorumluluğu açıkça reddeder ve hiçbir yükümlülüğü yoktur. DSÖ, bu eğitimde bahsedilen herhangi bir test, kılavuz, tedavi veya prosedürü özellikle desteklememektedir.

Antimicrobial Stewardship: A competency-based approach, 2017’den Türkçeye çevrilmiştir. DSÖ bu çevirinin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. İngilizce ve Türkçe çeviri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, orijinal İngilizce versiyon bağlayıcı ve gerçek versiyon kabul edilecektir.

Course contents

 • Modül A: Giriş:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: kursun ne hakkında olduğunu tanımlamak ve temel yetkinlikleri tanımayabilmek.
 • Modül B: Antimikrobiyallerin reçeteleme kuralları:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: uygun ampirik antimikrobiyal kullanım ilkelerini tanımlamak; antimikrobiyal reçete ederken hasta ve epidemiyolojik faktörleri göz önünde bulundurmak ve hastanın hastalığı boyunca antimikrobiyal tedavinin uygunluğunu yeniden değerlendirmek için klinik ve laboratuvar verilerini kullanabilmek.
 • Modül C: Klinisyenlere Yönelik Antimikrobiyallerin Farmakolojisi – Seçilen Konular:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: antimikrobiyallerin farmakokinetiği/farmakodinamiği ile ilgili temel kavramları anlamak; antimikrobiyallerin oral biyoyararlanımını açıklamak; zamana bağlı antimikrobiyal kavramını örnekleyebilmek ve uzun süreli infüzyon kullanarak beta-laktam antibiyotiklerin kullanımını optimize etmeyi tanımlamak.
 • Modül D: Klinisyenlere Yönelik Antimikrobiyal Direnç:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç geliştirme mekanizmalarını vurgulamak; ilaca dirençli organizmaların ortaya çıkışını ve küresel yayılımını örneklemek ve uygun ampirik antimikrobiyal tedavi seçiminde klinik kılavuzların kullanımını göstermek.
 • Modül E: Antimikrobiyal Alerjiler:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: bildirilen penisilin alerjilerinin çoğunun testlerle doğrulanmadığını ve hastaları gereksiz zarara maruz bıraktığını anlamak; antimikrobiyal alerjiyi doğrulamak için deri testi de dahil olmak üzere tanısal testlerin ne zaman endike olduğunu anlamak ve bildirilen penisilin alerjisi olan hastalarda sefalosporinlerin kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için stratejiler sağlamak.
 • Modül F: İdrar Yolu Enfeksiyonları:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: kontamine idrar kültürlerinin ve asemptomatik bakteri ürinin yaygınlığını ve etkilerini anlamak; idrar yolu enfeksiyonlarının tanısını doğrulamak için idrar tahlili ve idrar kültürünün karmaşıklığını örneklemek; idrar yolu enfeksiyonlarını yönetirken yerel antibiyogram ve kılavuzların kullanımını açıklamak.
 • Modül G: Toplum Kökenli Solunum Yolu Enfeksiyonları:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: doğru tanı koymanın önemini vurgulayarak uygun ampirik antimikrobiyal tedaviyi belirlemek için ilk değerlendirmeyi etkili bir şekilde kullanmak; antimikrobiyal tedavinin uygunluğunu yeniden değerlendirmek için hastaya özgü klinik verileri kullanmak ve bakteriyel hastalığın önlenmesinde antimikrobiyal olmayan tedavilerin rolünü ve klinisyenin hastaları bu seçenekler (aşılama) hakkında eğitmedeki rolünü kavramak.
 • Modül H: Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: antimikrobiyal yönetim fırsatlarını vurgulamak için pürülan ve pürülan olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve yönetim stratejilerini karşılaştırmak; kültür için örnek gönderilmesi gereken klinik durumları tanımlamak ve yaygın deri ve yumuşak doku enfeksiyonları için antimikrobiyal kullanımını optimize etme fırsatlarını açıklamak.
 • Modül I: Kan Dolaşım Enfeksiyonları:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: gereksiz antimikrobiyal kullanımına yol açabilecek kontaminasyon fırsatlarını azaltmak için uygun kan kültürü örneği alma tekniklerini açıklamak; kan dolaşımı enfeksiyonu (KDE) şüphesi olan hastalar için uygun antimikrobiyal reçeteleme çerçevesini gözden geçirmek ve daha uygun antimikrobiyal kullanımını sağlayan mikrobiyoloji tanı testleri ile klinik teşhis işbirliği fırsatlarını göstermek.
 • Modül J: Antimikrobiyal Cerrahi Profilaksi:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: cerrahi profilakside antimikrobiyal kullanım ilkelerini ifade etmek; kuruma özgü temel protokollerin cerrahi profilaksi için antimikrobiyal kullanımını nasıl iyileştirebileceğini tanımlamak; ameliyat öncesi dozun önemini anlayabilmek ve ameliyat sonrası antimikrobiyal dozlama süresini sınırlayabilmek.
 • Modül K: Ergenlerde ve Yetişkinlerde Akut Farenjit:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: akut farenjite neden olan enfeksiyonların epidemiyolojisini anlamak; antimikrobiyal tedaviden fayda görebilecek hastaları belirlemek için klinik tahmin skorları ile mikrobiyolojik testleri kullanmak; hastaları tanıları ve antimikrobiyallerin uygun kullanımı konusunda eğitmek için kullanılabilecek iletişim araçlarını tanımak.
 • Modül L: Akut Enfeksiyöz İshal:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: antimikrobiyal tedavi gerektiren sınırlı sayıda akut ishal klinik senaryosunu tanımak; Turist diyaresi için uygun ampirik tedaviyi belirlemede mikrobiyolojik duyarlılık verilerini kullanmak ve klinisyen tarafından reçete edilen, kendi kendine tedavinin ne zaman endike olduğunu belirlemek; bazı ortamlarda akut ishal için reçetesiz satın alınan antimikrobiyallerin kullanımını azaltmada klinisyenlerin rolünü anlamak.
 • Modül M: Ventilatör İlişkili Pnömoni:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: bir hastanede antimikrobiyal direncin artışı ventilatörle ilişkili pnömoni gibi sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon olan hastaları nasıl tehlikeye attığını anlamak; kültür için uygun örnek almanın ve bu sonuçları antibiyotik kullanımını optimize etmek için kullanmanın önemini göstermek; ventilatörle ilişkili pnömoni için uygun tedavi süresini vurgulamak.
 • Modül N: Orta Kulak Enfeksiyonu:

  Bu modülün sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: antibiyotiklerle tedavi edilen ve edilmeyen orta kulak rahatsızlıklarını ayırt etmede doğru fizik muayene bulgularının önemini anlamak; akut otitis media ve efüzyonlu otitis media yönetiminde klinik kanıta dayalı uygulama kılavuzlarına bağlı kalmayı vurgulamak; akut otitis media hastalarının yönetiminde antimikrobiyal olmayan terapötik müdahaleleri ve önleyici tedbirleri göstermek.
 • Modül O: Kültür Sonuçlarının Yorumlanması:

  Bu modülün sonunda katılımcılar: Mikrobiyolojik verilerin yorumlanması açısından uygun numune almanın önemini anlamak, kolonizasyon ve/veya kontaminasyonu enfeksiyondan ayırt etmek amacıyla mikrobiyolojik verileri doğru bir şekilde yorumlamak için klinik verileri kullanmak ve antimikrobiyal duyarlılık sonuçlarını doğru şekilde yorumlama konusunda yetkinlik kazanacaklardır.
 • Kurs İçeriğini Hazırlayanlar:

  Bu kurs, Marisa Holubar, MD MS, Stan Deresinski, MD (Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi), Elizabeth Robilotti, MD MPH (Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi), Tjalling Leenstra, MD PhD (DSÖ Antimikrobiyal Direnç Epidemiyolojisi ve Sürveyans İşbirliği Merkezi Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü Hollanda), Muna ABU SIN, MD, MSc (Robert Koch-Enstitüsü) ve Hrachuhi Ghazaryan’ın, MD (Erivan Devlet Tıp Üniversitesi) ve sorumlu DSÖ danışmanları Saskia Nahrgang, MD MPH Teknik Uzman, Antimikrobiyal Direnç Program Kontrolü DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ve Danilo Lo Fo Wong’un, PhD Program Yöneticisi, Antimikrobiyal Direnç Program Kontrolü DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, teknik katkıları ile geliştirilmiştir.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Learners

Current
Today
317
Course End
Jan 15, 2020
0
Course Start
Dec 14, 2023
2

Certificate Requirements

 • Gain a Confirmation of Participation by completing at least 80% of the course material.