Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng (NDVP) vắc xin COVID-19

Nhóm công tác Sẵn sàng và triển khai quốc gia (CRD) của Chương trình hợp tác Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT) đã phát hành Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng (NDVP) vắc xin COVID-19. Khóa học này nhằm hỗ trợ các đầu mối quốc gia và địa phương tại các quốc gia xây dựng Kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng vắc xin COVID-19 và chuẩn bị phổ biến sử dụng vắc xin COVID-19.

Xin lưu ý: Những tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 23/05/2022.

Self-paced
Language: Tiếng Việt
COVID-19

Course information

TKhóa học này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

English - македонски - 中文 - Português - Русский - Français - Español- العربية

Tổng quan: Khóa học này có mục đích hỗ trợ các đầu mối quốc gia và địa phương trong việc chuẩn bị cho tiêm chủng COVID-19. Khóa học này đưa ra nội dung tổng quan gồm các khía cạnh chính của Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng vắc xin COVID-19 và nêu rõ các nguồn lực sẵn có và sắp có phục vụ cho việc phổ biến sử dụng vắc xin COVID-19.

Khóa học này sẽ bao gồm các nội dung sau: chuẩn bị sẵn sàng về quản lý nhà nước, lập kế hoạch và điều phối, dự toán chi phí và kinh phí, xác định các quần thể đích, các chiến lược thực hiện tiêm chủng, chuẩn bị chuỗi cung ứng và quản lý chất thải y tế, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, chấp nhận và khả năng tiêu thụ (nhu cầu) vắc xin, theo dõi an toàn vắc xin, quản lý sự cố sau tiêm chủng (AEFI) và tiêm an toàn, và các hệ thống theo dõi tiêm chủng. Khóa học sẽ được cập nhật ngay khi có thêm thông tin.

Mục đích học tập: Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • mô tả các vấn đề chính cần suy xét để xây dựng và sử dụng kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng;
 • mô tả các chiến lược triển khai, thực hiện và theo dõi vắc xin COVID-19 trong nước;
 • liệt kê các nguồn lực hiện có và sắp có để hỗ trợ việc phổ biến sử dụng vắc xin COVID-19; và
 • xác định các hoạt động chính để chuẩn bị cho việc phổ biến sử dụng vắc xin COVID-19

Thời gian của khóa học: Khoảng 4 giờ.

Giấy chứng nhận: Học viên nếu trả lời đạt 80% số câu hỏi trở lên trong bảng câu hỏi đánh giá của khóa học sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (Record of Achievement). Những người tham gia nhận được Kỷ lục Thành tích cũng có thể tải xuống Huy hiệu Mở cho khóa học này. Nhấp vào đây để xem cách làm.

Được dịch sang Tiếng Việt từ COVID-19 vaccination training for health workers, 2021. WHO không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính chính xác của bản dịch này. Trong trường hợp có sự thiếu nhất quán giữa bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt, bản gốc Tiếng Anh sẽ được lấy làm căn cứ và là bản đáng tin cậy. Bản dịch này không được WHO xác thực. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ học tập.  

Course contents

 • Module 1: Giới thiệu tài liệu hướng dẫn Kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng vắc xin COVID-19:

  Module này giới thiệu tài liệu hướng dẫn Kế hoạch quốc gia về triển khai và tiêm chủng vắc xin COVID-19.
 • Module 2: Chuẩn bị sẵn sàng về quản lý nhà nước:

  Module này giải thích các cấu phần chính của công tác chuẩn bị sẵn sàng về quản lý nhà nước để Cơ quan quản lý quốc gia (NRA) đưa ra quyết định kịp thời trong tình huống y tế công cộng khẩn cấp.
 • Module 3: Lập kế hoạch và điều phối:

  Module này giải thích cách thức các quốc gia có thể sử dụng cơ chế điều phối để quản lý các hoạt động triển khai và tiêm chủng nhằm phổ biến sử dụng vắc xin COVID-19.
 • Module 4: Dự toán chi phí và kinh phí: Đảm bảo kinh phí đến được điểm tiêm chủng:

  Module này thảo luận về cách thức chuẩn bị ngân sách sát thực tiễn để tạo điều kiện triển khai và tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên cơ sở xem xét các dịch vụ y tế thiết yếu hiện có.
 • Module 5: Xác định các quần thể đích:

  Module này mô tả vai trò của các Nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng quốc gia (NITAG) về khảo cứu COVID-19, cách thức xác định các quần thể mục tiêu như thế nào, và quy trình đảm bảo công bằng về tiếp cận vắc xin.
 • Module 6: Các chiến lược thực hiện tiêm chủng:

  Module này mô tả các chiến lược có thể được sử dụng để đưa vắc xin COVID-19 đến các quần thể đích khác nhau.
 • Module 7: Chuẩn bị chuỗi cung ứng và quản lý chất thải y tế:

  Module này mô tả các hoạt động thiết yếu của chuỗi cung ứng để chuẩn bị triển khai vắc xin và cách thức quản lý chất thải y tế, và thảo luận cách tiếp cận các công cụ và nguồn lực sẵn có về chuỗi cung ứng và quản lý chất thải y tế.
 • Module 8: Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực:

  Module này mô tả các bước cần thiết trong việc giải quyết các yêu cầu về nguồn nhân lực để triển khai vắc xin COVID-19, bao gồm cả công tác đào tạo và giám sát.
 • Module 9: Chấp nhận và khả năng tiêu thụ (nhu cầu) vắc xin:

  Module này mô tả phương pháp tiếp cận theo hướng dữ liệu (data-driven) để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chiến lược nhu cầu, mô tả các hoạt động truyền thông chiến lược để xúc tiến tiêm chủng COVID-19 và cách thức quản lý kỳ vọng, và giải thích công tác xây dựng lòng tin và quản lý thông tin sai lệch có vai trò quan trọng như thế nào trong việc đạt được sự chấp nhận và khả năng tiêu thụ (nhu cầu) vắc xin COVID-19.
 • Module 10: Theo dõi an toàn vắc xin, quản lý sự cố sau tiêm chủng (AEFI) và tiêm an toàn:

  Module này giải thích các hoàn cảnh giống nhau và khác nhau trong đó công tác cảnh giác dược sẽ phải được thực hiện đối với tiêm chủng COVID-19, cũng như các khía cạnh chính của tiêm an toàn.
 • Module 11: Các hệ thống theo dõi tiêm chủng:

  Module này mô tả sự cần thiết về dữ liệu tiêm chủng và giải thích cách thức theo dõi quá trình thực hiện tiêm chủng COVID-19.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now
Learners enrolled: 703

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.