Стандардни мерки на претпазливост: Управување со отпад

Според СЗО, околу 85% од вкупната количина на отпад што се создава од здравствените активности е општ, неопасен отпад. Останатите 15% се сметаат за опасен материјал кој може да биде заразен, токсичен или радиоактивен. Опасниот отпад со кој не се управува правилно претставува ризик за болничките пациенти, здравствениот персонал и општата јавност.

Ве молиме запомнете: Овие материјали последен пат беа ажурирани на 08/08/2022.

Photo credits: WHO / T. Pietrasik

自学
语言: македонски
COVID-19

课程信息

Овој курс е достапен и на следниве јазици:

English - Tetun - Nederlands - Русский - ქართული ენა

Преглед: Во овој модул, ќе научите за различните категории на отпад и процесот на управување со отпад. Здравствениот отпад го опфаќа целиот отпад што го создаваат здравствените, истражувачките и лабораториските установи во текот на обезбедувањето здравствени услуги. Здравствениот отпад во една установа треба да се управува од моментот на создавање до конечното депонирање и отстранување.

Цели за учење: До крајот на оваа сесија, ќе можете:

  • Да ги идентификувате категориите и изворите на отпад во здравствената установа;
  • Да ги опишете најдобрите практики за минимизирање, одделување, собирање, транспортирање и складирање на здравствениот отпад.
  • Да ги идентификувате препорачаните методи за третман и конечно отстранување на здравствениот отпад..

Времетраење на курсот: Приближно 1 час.

Сертификати: Уверение за постигнување ќе им биде издадено на учесниците кои ќе освојат најмалку 70% на пост-тестот. Имате неограничен број обиди за задоволување на прагот. Учесниците кои добиваат Рекорд за достигнување, исто така, можат да преземат Отворена значка за овој курс. Кликнете овде за да научите како.

Преведено на македонски јазик од Standard precautions: Waste management, 2020. СЗО не презема одговорност за содржината или точноста на преводот. Ако постои било каква недоследност меѓу документот на англиски и македонскиот превод, оригиналниот документ на англиски јазик ќе се смета за автентична верзија која е соодветна за користење.

订阅本课程

该课程是免费的。 只需在OpenWHO上注册一个帐户并参加课程!
现在注册吧

证书要求

  • 课程证书 授予者需要至少取得课程总分的百分之 70%