Udhëzim për përdorimin e maskave në kontekst të kovid-19

Në këtë kurs do të jepet pasqyrë e udhëzimit për maskat siç është dhënë në “Përdorimi i maskave në kontekst të kovid-19”.

Ky trajnim është paraparë për punonjësit shëndetësorë, krijuesit e vendimeve dhe për publikun dhe e përfshin përdorimin e saktë të maskave në mjedise ku sigurohen shërbimet shëndetësore dhe në suazat e mjedisit jetësor në bashkësi.

Fotografi: OBSH Blink Media - Ehtiram Xhabi; OBSH/ Blink Media - Martin Aim

Self-paced
Language: Shqip
COVID-19

Course information

Ky kurs është gjithashtu në dispozicion në gjuhët vijuese:

English - македонски

Pasqyrë: Përdorimi i maskave është pjesë e paketës gjithëpërfshirëse për ballafaqim dhe kontroll të kufizimit të shpërhapjes së virusit SARS-CoV-2 i cili shkakton kovid-19. Ky trajnim bazohet në dëshmi shkencore dhe në udhëzimin e OBSH-së i cili është relevant për përdorimin e maskave për zvogëlim të shpërhapjes së SARS-CoV-2 në mjedise të ndryshme. Ky kurs i targeton krijuesit e vendimeve, ekspertët për parandalim dhe kontroll të infektimit, punonjësit shëndetësorë dhe publikun e përgjithshëm.

Ky kurs bazohet në udhëzimet e OBSH-së dhe ai do të rishqyrtohet me shfaqjen e dëshmive të reja.

Qëllimet e të mësuarit. Deri në fund të këtij kursi, do të mund:

 • T’i përshkruani parimet për përdorim të sigurt dhe mbajtjen e maskave;
 • T’i përshkruani rekomandimet për përdorim të maskave në mjedise shëndetësore;
 • T’i përshkruani rekomandimet për përdorim të maskave në suazat e bashkësisë; dhe
 • T’i përshkruani maskat e rekomanduara pëlhurem duke përfshirë numrin e shtresave dhe përbërjen e maskës.

Kohëzgjatja e kursit: Përafërsisht në 1 orë.

Certifikata: Pjesëmarrësit të cilët do të marrin minimum 80% të pikëve në të gjitha kuizet të t’u jepet Certifikatë për arritje të suksesit.

Linke dhe resurse të dobishme:

Këshilla për opinionin për sëmundjen me virus korona (kovid-19): Kur dhe si të përdoren maskat?

E përkthyer në shqip nga Guidance on mask use in the context of COVID-19, 2021. OBSH nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose saktësinë e këtij përkthimi. Në rast të ndonjë mospërputhjeje të përkthimit nga anglishtja në shqip, versioni origjinal në anglisht do të jetë versioni detyrues dhe autentik.

Course contents

 • Moduli 1: Hyrja:

  Deri në fund të këtij moduli, do të mund të përshkruani si shpërhapet kovid-19; t’i shpjegoni 5 masat e rekomanduara që të parandalohet shpërhapja e kovid-19; të kuptoni çfarë është përfshirë në udhëzimin për maskat dhe të përshkruani si përdoren maskat, cilat lloje të maskave përdoren dhe kur përdoren.
 • Moduli 2: Mjedisi ku sigurohen shërbimet shëndetësore:

  Deri në fund të këtij moduli, do të mund: të përshkruani cilat maska rekomandohen për kujdes të pacientëve të sëmurë me kovid-19; të kuptoni cilat maska rekomandohen të përdoren gjatë çdo skenari të shpërhapjes; të shpjegoni çfarë maskash nevojiten për punonjësit shëndetësorë dhe të përshkruani dallimin midis nocioneve “mbajtja universale e maskave” përkundrejt “mbajtja e targetuar e maskave”.
 • Moduli 3: Mjedis në bashkësi:

  Deri në fund të këtij moduli, do të mund: Të përshkruani kur mbahet maska në suazat e bashkësisë; të shpjegoni cilat maska rekomandohen për nëngrupe konkrete në bashkësi dhe të kuptoni a rekomandohet maska për aktivitete konkrete në suazat e bashkësisë.

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.