Wprowadzenie Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (ang. Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS)

Jest to kurs orientacyjny online mający na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w kierunku ustanowienia, wsparcia i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) w krajach. Szkolenie koncentruje się na tym, jak wykorzystać istniejące praktyczne, oparte na dowodach, skalowalne narzędzia i praktyczne podejścia w celu skutecznej realizacji projektów mających za zadanie wzmocnienie MHPSS w operacjach kryzysowych, ochronę przed konsekwencjami kryzysów dla zdrowia psychicznego i psychospołecznego oraz realizację powszechnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się o kluczowych podejściach do rzecznictwa oraz określą punkty wejściowe dla zdrowia psychicznego i integracji psychospołecznej jako integralnego i przekrojowego elementu reagowania w stanach zagrożenia zdrowia publicznego oraz w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Szkolenie będzie również kłaść nacisk na szybką odbudowę, podkreślając dotychczasowe sukcesy WHO w odbudowywaniu na lepsze.

Należy pamiętać, że moduły 4, 6 i 11 są w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostaną one opublikowane, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do nich dostęp.

Photo credit: WHO - Społeczne zespoły zdrowia psychicznego działają na terenie całej Ukrainy, aby pomóc ludziom z ciężkimi schorzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami.

Em modo autodidata
Idioma: Polski

Informações do curso

Kurs jest również dostępny w następujących językach:

English - Українська - Spanish

Wprowadzenie: Celem tego kursu orientacyjnego online jest wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w celu ustanowienia, wspierania i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w krajach.

Termin złożony „Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne” (MHPSS) jest używany w Wytycznych Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) dotyczących zdrowia psychicznego i wparcia psychospołecznego w sytuacjach kryzysowych w celu opisania „wszelkiego rodzaju wsparcia lokalnego lub zewnętrznego, które ma na celu ochronę lub promowanie dobrostanu psychospołecznego i/lub zapobieganie lub leczenie schorzeń psychicznych”. Globalny system humanitarny używa terminu MHPSS, aby zjednoczyć szeroką gamę podmiotów reagujących na sytuacje kryzysowe, takie jak epidemia COVID-19, w tym te podmioty, które pracują zgodnie z podejściem biologicznym i socjokulturowym w środowisku ochrony zdrowia, społecznym, edukacyjnym i społecznościowym, a także aby podkreślić potrzebę zróżnicowanego, komplementarnego podejścia w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia. W Planie przygotowania strategicznego i reagowania na COVID-19, opublikowanym w lutym 2021 r., podkreślono, że zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne są integralnymi elementami reagowania w stanach zagrożenia zdrowia publicznego, który należy uwzględnić w wielu filarach reagowania, w tym zarządzaniu sprawą, informowaniu o ryzyku i zaangażowaniu w działania na rzecz społeczności oraz utrzymaniu bezpiecznych i dostępnych podstawowych usług zdrowotnych. Sytuacje kryzysowe, pomimo ich tragicznego charakteru i negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, wiążą się z szansą na zbudowanie lepszych usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz wsparcia psychospołecznego dla wszystkich osób potrzebujących.

Głównym odbiorcą tego kursu jest personel sektora humanitarnego i opieki zdrowotnej, który stara się włączyć MHPSS w swoje programy. Obejmuje to personel Programu WHO ds. sytuacji kryzysowych w dziedzinie zdrowia oraz podmioty humanitarne z agencji ONZ, organizacji pozarządowych i rządów. Ponadto (inni) specjaliści (np. w dziedzinie chorób niezakaźnych, zdrowia reprodukcyjnego i HIV) w biurach krajowych, organizacjach humanitarnych i ministerstwach zdrowia również skorzystają z uczestnictwa w przynajmniej niektórych sesjach szkoleniowych.

Cele dydaktyczne szkolenia: Pod koniec kursu uczestnicy powinni:

 • określać, jakie działania są priorytetowe dla działań MHPSS w sytuacjach kryzysowych;
 • Wyjaśniać narzędzia WHO i IASC w zakresie MHPSS w sytuacjach kryzysowych;
 • Umieć stosować swoje rozumienie priorytetowych działań MHPSS i wykorzystywać narzędzia do:

  ~ szybkiego reagowania na potrzeby w zakresie MHPSS w sytuacjach kryzysowych, poprzez opracowanie planu działania dla wszystkich etapów od wstępnej oceny do późniejszej realizacji w fazie odbudowy,

  ~ wyjaśniania wymagań reakcji w zakresie MHPS w celu zapewnienia, że personel potrafi zawierać umowy, konsultować się i monitorować odpowiednich partnerów, personel WHO ds. MHPSS i konsultantów, aby zapewnić że plan jest wdrażany w sposób terminowy i skuteczny,

  ~ skutecznego promowania reakcji w zakresie MHPSS w sytuacjach kryzysowych wśród wszystkich zainteresowanych stron, aby zapewnić sukces planu,

  ~ zapewnienia szerokiego wsparcia technicznego we wszystkich powyższych kwestiach;

 • Przyczyniać się do zapewniania doradztwa technicznego w zakresie krytycznych środków i kroków wspierających rząd, agencje finansujące i partnerów humanitarnych w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych;

 • Angażować się w dialog polityczny na temat MHPSS i wzmacniać partnerstwa.

Czas trwania kursu: Około 7 godzin.

Certyfikaty: Certyfikat zaświadczający o odbyciu szkolenia będzie dostępny dla uczestników, którzy zdobędą co najmniej 80% wszystkich punktów możliwych do zdobycia we wszystkich quizach. Uczestnicy, którzy otrzymają certyfikat zaświadczający o odbyciu szkolenia, mogą również pobrać otwartą odznakę dla tego kursu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Tłumaczenie na język polski z Introducing Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in emergencies, 2022. WHO nie odpowiada za treść i dokładność przekładu. W przypadku rozbieżności między wersją anglojęzyczną a tłumaczeniem na język polski, obowiązuje wersja oryginału w języku angielskim jako prawidłowa i wiążąca.

Conteúdo do curso

 • Moduł 1: Wprowadzenie do zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) definicja, wytyczne i zasady:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: zdefiniować MHPSS; opisać 9 kluczowych działań dotyczących zdrowia psychicznego z Informatora Sphere; wyjaśnić znaczenie MHPSS w sytuacjach kryzysowych.
 • Moduł 2: Koordynacja zespołu z innymi sektorami/grupami zapewniającymi opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcie psychospołeczne (MHPSS):

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: wyjaśnić uzasadnienie koordynacji w zakresie MHPSS; opisać, gdzie pasuje MHPSS, w tym w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego; nakreślić główne funkcje koordynacji MHPSS; omówić uzasadnienie monitoringu i ewaluacji działań w zakresie MHPSS; opisać Wspólny model monitorowania i oceny IASC i wyjaśnić, w jaki sposób można wykorzystać Wspólny model monitorowania i oceny IASC.
 • Moduł 3: Ocena potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) oraz zasobów do kierowania programem:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: opisać, dlaczego ocena w zakresie MHPSS jest potrzebna; wymienić kluczowe kwestie dotyczące planowania oceny MHPSS i posiadać wiedzę na temat kluczowych narzędzi oceny WHO i IASC.
 • Moduł 4: Współpraca z członkami społeczności, w tym z osobami marginalizowanymi, w celu wzmocnienia samopomocy i wsparcia społecznego wśród społeczności:

  Należy pamiętać, że ten moduł jest w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostanie one opublikowany, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do niego dostęp.
 • Moduł 5: Włączenie podstawowych umiejętności w zakresie wsparcia psychospołecznego do reagowania lub programu reagowania w sytuacjach kryzysowych:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: opisać, czym są podstawowe umiejętności w zakresie wsparcia psychospołecznego; opisać, czym jest, a czym nie jest pierwsza pomoc psychologiczna; wyjaśnić, kto i kiedy może potrzebować pierwszej pomocy psychologicznej; opisać zasady działania pierwszej pomocy psychologicznej; wyjaśnić, kto może potrzebować wsparcia większego niż pierwsza pomoc psychologiczna; oraz opisać, w jaki sposób pierwsza pomoc psychologiczna i szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności psychospołecznych mogą być uwzględnione w ramach reagowania w sytuacjach kryzysowych i programu.to need psychological first aid and when; describe the action principles of psychological first aid; explain who may need more support than psychological first aid can offer; and describe how psychological first aid and training in basic psychosocial support skills can be included as part of an emergency response and programme.
 • Moduł 6: Opracowanie i wdrożenie planu integracji opieki w zakresie zdrowia psychicznego z ogólną opieką zdrowotną w warunkach kryzysu humanitarnego:

  Należy pamiętać, że ten moduł jest w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostanie one opublikowany, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do niego dostęp.
 • Moduł 7: Określenie odpowiednich narzędzi i włączenie interwencji psychologicznych w plany do wdrożenia w sytuacjach kryzysowych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: zrozumieć skalowalne interwencje psychologiczne i zdawać sobie sprawę, dlaczego są one ważne; opisać kluczowe aspekty projektowania i wdrażania programu interwencji psychologicznej; wymienić kluczowe interwencje psychologiczne WHO i określić, gdzie mogą się one mieścić w modelu stopniowej opieki, a także opisać, co należy wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu interwencji psychologicznych do różnych sposobów wdrażania.
 • Moduł 8: Ocena szpitali psychiatrycznych i domów opieki społecznej oraz wspieranie osób z poważnymi schorzeniami psychicznymi:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: opisać, dlaczego ważne jest skupienie się na szpitalach psychiatrycznych i domach opieki w sytuacjach kryzysowych; wymienić kluczowe działania w zakresie oceny oraz ochrony i wspierania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach opieki; oraz mieć wiedzę na temat kluczowych wytycznych i narzędzi WHO i IASC dotyczących MHPSS.
 • Moduł 9: Ocena potrzeb i interwencje integrujące w celu zarządzania warunkami związanymi z użyciem substancji psychoaktywnych:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć wprowadzić narzędzie szybkiej oceny używania alkoholu i substancji psychoaktywnych w warunkach kryzysu humanitarnego; ukierunkować uczestników interwencji kontrolnych i krótkich w zakresie używania alkoholu/narkotyków w warunkach kryzysu humanitarnego; oraz poszerzać wiedzę na temat rozpoznawania i zarządzania stanami ostrymi i nagłymi (przedawkowanie i alkoholowy zespół abstynencyjny) związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych w warunkach kryzysu humanitarnego.
 • Moduł 10: Zaangażowanie wielu zainteresowanych stron w celu odbudowy lepszej, zrównoważonej opieki w zakresie zdrowia psychicznego po wystąpieniu sytuacji kryzysowej:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: zrozumieć, w jaki sposób przyczyniać się do długoterminowego wzmacniania systemów ochrony zdrowia psychicznego w trakcie i po każdej sytuacji kryzysowej oraz wiedzieć więcej na temat doświadczeń WHO w „odbudowywaniu na lepsze”.
 • Moduł 11: Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (MHPSS) podczas pandemii COVID-19:

  Należy pamiętać, że ten moduł jest w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostanie one opublikowany, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do niego dostęp.

Inscrever-me neste curso

O curso é gratuito. Basta se registrar para uma conta em OpenWHO e fazer o curso!
Inscrever-me agora
Learners enrolled: 517

Requisitos de certificado

 • Ganhe um registro de conquista ao ganhar mais de 80% do número máximo de pontos de todas as tarefas com nota.