Wprowadzenie Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (ang. Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS)

Jest to kurs orientacyjny online mający na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w kierunku ustanowienia, wsparcia i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) w krajach. Szkolenie koncentruje się na tym, jak wykorzystać istniejące praktyczne, oparte na dowodach, skalowalne narzędzia i praktyczne podejścia w celu skutecznej realizacji projektów mających za zadanie wzmocnienie MHPSS w operacjach kryzysowych, ochronę przed konsekwencjami kryzysów dla zdrowia psychicznego i psychospołecznego oraz realizację powszechnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się o kluczowych podejściach do rzecznictwa oraz określą punkty wejściowe dla zdrowia psychicznego i integracji psychospołecznej jako integralnego i przekrojowego elementu reagowania w stanach zagrożenia zdrowia publicznego oraz w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Szkolenie będzie również kłaść nacisk na szybką odbudowę, podkreślając dotychczasowe sukcesy WHO w odbudowywaniu na lepsze.

Należy pamiętać, że moduły 4, 6 i 11 są w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostaną one opublikowane, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do nich dostęp.

Photo credit: WHO - Społeczne zespoły zdrowia psychicznego działają na terenie całej Ukrainy, aby pomóc ludziom z ciężkimi schorzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami.

En modo autodidacta
Idioma: Polski

Información del curso

Kurs jest również dostępny w następujących językach:

English - Українська - Spanish

Wprowadzenie: Celem tego kursu orientacyjnego online jest wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w celu ustanowienia, wspierania i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w krajach.

Termin złożony „Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne” (MHPSS) jest używany w Wytycznych Stałego Komitetu Międzyagencyjnego (IASC) dotyczących zdrowia psychicznego i wparcia psychospołecznego w sytuacjach kryzysowych w celu opisania „wszelkiego rodzaju wsparcia lokalnego lub zewnętrznego, które ma na celu ochronę lub promowanie dobrostanu psychospołecznego i/lub zapobieganie lub leczenie schorzeń psychicznych”. Globalny system humanitarny używa terminu MHPSS, aby zjednoczyć szeroką gamę podmiotów reagujących na sytuacje kryzysowe, takie jak epidemia COVID-19, w tym te podmioty, które pracują zgodnie z podejściem biologicznym i socjokulturowym w środowisku ochrony zdrowia, społecznym, edukacyjnym i społecznościowym, a także aby podkreślić potrzebę zróżnicowanego, komplementarnego podejścia w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia. W Planie przygotowania strategicznego i reagowania na COVID-19, opublikowanym w lutym 2021 r., podkreślono, że zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne są integralnymi elementami reagowania w stanach zagrożenia zdrowia publicznego, który należy uwzględnić w wielu filarach reagowania, w tym zarządzaniu sprawą, informowaniu o ryzyku i zaangażowaniu w działania na rzecz społeczności oraz utrzymaniu bezpiecznych i dostępnych podstawowych usług zdrowotnych. Sytuacje kryzysowe, pomimo ich tragicznego charakteru i negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, wiążą się z szansą na zbudowanie lepszych usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz wsparcia psychospołecznego dla wszystkich osób potrzebujących.

Głównym odbiorcą tego kursu jest personel sektora humanitarnego i opieki zdrowotnej, który stara się włączyć MHPSS w swoje programy. Obejmuje to personel Programu WHO ds. sytuacji kryzysowych w dziedzinie zdrowia oraz podmioty humanitarne z agencji ONZ, organizacji pozarządowych i rządów. Ponadto (inni) specjaliści (np. w dziedzinie chorób niezakaźnych, zdrowia reprodukcyjnego i HIV) w biurach krajowych, organizacjach humanitarnych i ministerstwach zdrowia również skorzystają z uczestnictwa w przynajmniej niektórych sesjach szkoleniowych.

Cele dydaktyczne szkolenia: Pod koniec kursu uczestnicy powinni:

 • określać, jakie działania są priorytetowe dla działań MHPSS w sytuacjach kryzysowych;
 • Wyjaśniać narzędzia WHO i IASC w zakresie MHPSS w sytuacjach kryzysowych;
 • Umieć stosować swoje rozumienie priorytetowych działań MHPSS i wykorzystywać narzędzia do:

  ~ szybkiego reagowania na potrzeby w zakresie MHPSS w sytuacjach kryzysowych, poprzez opracowanie planu działania dla wszystkich etapów od wstępnej oceny do późniejszej realizacji w fazie odbudowy,

  ~ wyjaśniania wymagań reakcji w zakresie MHPS w celu zapewnienia, że personel potrafi zawierać umowy, konsultować się i monitorować odpowiednich partnerów, personel WHO ds. MHPSS i konsultantów, aby zapewnić że plan jest wdrażany w sposób terminowy i skuteczny,

  ~ skutecznego promowania reakcji w zakresie MHPSS w sytuacjach kryzysowych wśród wszystkich zainteresowanych stron, aby zapewnić sukces planu,

  ~ zapewnienia szerokiego wsparcia technicznego we wszystkich powyższych kwestiach;

 • Przyczyniać się do zapewniania doradztwa technicznego w zakresie krytycznych środków i kroków wspierających rząd, agencje finansujące i partnerów humanitarnych w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych;

 • Angażować się w dialog polityczny na temat MHPSS i wzmacniać partnerstwa.

Czas trwania kursu: Około 7 godzin.

Certyfikaty: Certyfikat zaświadczający o odbyciu szkolenia będzie dostępny dla uczestników, którzy zdobędą co najmniej 80% wszystkich punktów możliwych do zdobycia we wszystkich quizach. Uczestnicy, którzy otrzymają certyfikat zaświadczający o odbyciu szkolenia, mogą również pobrać otwartą odznakę dla tego kursu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Tłumaczenie na język polski z Introducing Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in emergencies, 2022. WHO nie odpowiada za treść i dokładność przekładu. W przypadku rozbieżności między wersją anglojęzyczną a tłumaczeniem na język polski, obowiązuje wersja oryginału w języku angielskim jako prawidłowa i wiążąca.

Contenido del curso

 • Moduł 1: Wprowadzenie do zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) definicja, wytyczne i zasady:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: zdefiniować MHPSS; opisać 9 kluczowych działań dotyczących zdrowia psychicznego z Informatora Sphere; wyjaśnić znaczenie MHPSS w sytuacjach kryzysowych.
 • Moduł 2: Koordynacja zespołu z innymi sektorami/grupami zapewniającymi opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcie psychospołeczne (MHPSS):

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: wyjaśnić uzasadnienie koordynacji w zakresie MHPSS; opisać, gdzie pasuje MHPSS, w tym w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego; nakreślić główne funkcje koordynacji MHPSS; omówić uzasadnienie monitoringu i ewaluacji działań w zakresie MHPSS; opisać Wspólny model monitorowania i oceny IASC i wyjaśnić, w jaki sposób można wykorzystać Wspólny model monitorowania i oceny IASC.
 • Moduł 3: Ocena potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) oraz zasobów do kierowania programem:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: opisać, dlaczego ocena w zakresie MHPSS jest potrzebna; wymienić kluczowe kwestie dotyczące planowania oceny MHPSS i posiadać wiedzę na temat kluczowych narzędzi oceny WHO i IASC.
 • Moduł 4: Współpraca z członkami społeczności, w tym z osobami marginalizowanymi, w celu wzmocnienia samopomocy i wsparcia społecznego wśród społeczności:

  Należy pamiętać, że ten moduł jest w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostanie one opublikowany, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do niego dostęp.
 • Moduł 5: Włączenie podstawowych umiejętności w zakresie wsparcia psychospołecznego do reagowania lub programu reagowania w sytuacjach kryzysowych:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: opisać, czym są podstawowe umiejętności w zakresie wsparcia psychospołecznego; opisać, czym jest, a czym nie jest pierwsza pomoc psychologiczna; wyjaśnić, kto i kiedy może potrzebować pierwszej pomocy psychologicznej; opisać zasady działania pierwszej pomocy psychologicznej; wyjaśnić, kto może potrzebować wsparcia większego niż pierwsza pomoc psychologiczna; oraz opisać, w jaki sposób pierwsza pomoc psychologiczna i szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności psychospołecznych mogą być uwzględnione w ramach reagowania w sytuacjach kryzysowych i programu.to need psychological first aid and when; describe the action principles of psychological first aid; explain who may need more support than psychological first aid can offer; and describe how psychological first aid and training in basic psychosocial support skills can be included as part of an emergency response and programme.
 • Moduł 6: Opracowanie i wdrożenie planu integracji opieki w zakresie zdrowia psychicznego z ogólną opieką zdrowotną w warunkach kryzysu humanitarnego:

  Należy pamiętać, że ten moduł jest w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostanie one opublikowany, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do niego dostęp.
 • Moduł 7: Określenie odpowiednich narzędzi i włączenie interwencji psychologicznych w plany do wdrożenia w sytuacjach kryzysowych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: zrozumieć skalowalne interwencje psychologiczne i zdawać sobie sprawę, dlaczego są one ważne; opisać kluczowe aspekty projektowania i wdrażania programu interwencji psychologicznej; wymienić kluczowe interwencje psychologiczne WHO i określić, gdzie mogą się one mieścić w modelu stopniowej opieki, a także opisać, co należy wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu interwencji psychologicznych do różnych sposobów wdrażania.
 • Moduł 8: Ocena szpitali psychiatrycznych i domów opieki społecznej oraz wspieranie osób z poważnymi schorzeniami psychicznymi:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: opisać, dlaczego ważne jest skupienie się na szpitalach psychiatrycznych i domach opieki w sytuacjach kryzysowych; wymienić kluczowe działania w zakresie oceny oraz ochrony i wspierania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach opieki; oraz mieć wiedzę na temat kluczowych wytycznych i narzędzi WHO i IASC dotyczących MHPSS.
 • Moduł 9: Ocena potrzeb i interwencje integrujące w celu zarządzania warunkami związanymi z użyciem substancji psychoaktywnych:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć wprowadzić narzędzie szybkiej oceny używania alkoholu i substancji psychoaktywnych w warunkach kryzysu humanitarnego; ukierunkować uczestników interwencji kontrolnych i krótkich w zakresie używania alkoholu/narkotyków w warunkach kryzysu humanitarnego; oraz poszerzać wiedzę na temat rozpoznawania i zarządzania stanami ostrymi i nagłymi (przedawkowanie i alkoholowy zespół abstynencyjny) związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych w warunkach kryzysu humanitarnego.
 • Moduł 10: Zaangażowanie wielu zainteresowanych stron w celu odbudowy lepszej, zrównoważonej opieki w zakresie zdrowia psychicznego po wystąpieniu sytuacji kryzysowej:

  Pod koniec tego modułu uczestnik powinien umieć: zrozumieć, w jaki sposób przyczyniać się do długoterminowego wzmacniania systemów ochrony zdrowia psychicznego w trakcie i po każdej sytuacji kryzysowej oraz wiedzieć więcej na temat doświadczeń WHO w „odbudowywaniu na lepsze”.
 • Moduł 11: Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (MHPSS) podczas pandemii COVID-19:

  Należy pamiętać, że ten moduł jest w trakcie tworzenia. Gdy tylko zostanie one opublikowany, zostanie wysłana wiadomość e-mail, dzięki której będzie można uzyskać do niego dostęp.

Matricularme en este curso

El curso es gratuito. Solo tiene que crear una cuenta en OpenWHO ¡y ya puede hacer el curso!
Matricularme ahora
Learners enrolled: 518

Requisitos para el certificado

 • Obtenga un certificado de estudios al obtener más del 80% del número máximo de puntos de todos los trabajos evaluados.