8 million enrolments.

Results for:Dari

Adjust

Self-paced courses

OpenWHO

کروناویروس ها خانواده ای بزرگ از ویروس ها هستند که منحیث ایجاد کنندگان مریضی از ذکام معمولی تا امراض شدیدتری مانند سندروم تنفسی خاورمیانه (MERS) و سندروم حاد تنفسی (SARS) شناخته می شوند.

یک کروناو...

  • Self-paced
  • COVID-19
  • Record of Achievement
  • fa-AF