جلب مشارکت بخش خصوصی برای ارائه ابزار کووید-19 و تحقق سلامت برای همگان

دولتها در طی بحرانهای سلامت نیازمند بسیج تمامی منابع هم دولتی و هم خصوصی برای تسریع اجرای تلاشهای پاسخ ملی هستند. در عین حال، از دولتها درخواست می‌گردد که نسبت به همراستایی اقدامات بخش خصوصی سلامت با اصول محوری پوشش همگانی سلامت و جهتگیری این اقدامات در راستای تحقق اهداف ملی سلامت اطمینان حاصل نمایند. در این دوره آموزشی، مفاهیم کلیدی تعریف شده‌اند و دامنه‌ای از ابزار و رویکردهای موفق برای توانمندسازی وزارتخانه‎‌های بهداشت با هدف مهار ظرفیت بخش خصوصی در راستای اهداف کلیدی سیاستگذاری ارائه شده‌اند تا دسترسی عادلانه به ابزار کووید-19 حین پیشبرد سلامت برای همگان تضمین گردد.

لطفا توجه داشته باشید: این مواد در 27/01/2022 راه اندازی شدند.

Photo credits: D. Wegewijs

Self-paced
Language: فارسی
COVID-19

Course information

این دوره به زبانهای زیر نیز موجود است:

English - العربية - Español- Français - Português - Русский

نگاه کلی: این دوره آموزشی بر نیاز فوری جلب مشارکت بخش خصوصی سلامت بمنظور تضمین ارائه اثربخش و عادلانه موارد تشخیصی و درمانی و واکسنهای مورد نیاز در سطح کشوری برای حل کارآمد همه‌گیری کووید-19 متمرکز است. دوره مذکور با دقت برای برخورداری وزارتخانه‌های بهداشت از مهارتها و ابزار همکاری اثربخش و شراکت با بخش خصوصی سلامت طراحی شده است. علاوه بر این، پشتیبانی از پاسخ کشورها به کووید-19 در این طراحی در نظر گرفته شده است و دوره مذکور با مسئله جلب مشارکت بخش خصوصی برای کلیه اهداف سلامت مورد نیاز برای تضمین تحقق سلامت برای همگان مرتبط است.

جمعیت هدف این دوره شامل وزارت بهداشت، سیاستگذاران و مدیران برنامه، کارکنان سازمان جهانی بهداشت در سطوح منطقه‌ای و کشوری و پژوهشگران و مجریان سلامت جهانی پشتیبان تلاشهای کووید-19 (و سایر اهداف سلامت فراتر از کووید-19) در کشورها است.

چنانچه درباره محتوای این دوره پرسشی دارید، لطفا با تیم مربوطه از طریق تارنمای زیر تماس برقرار نمایید: https://ccpsh.org/support-desk

مدیریت زمان دوره آموزشی: تقریبا دو ساعت.

گواهی: گواهی تکمیل دوره در اختیار شرکت‌کنندگانی قرار داده خواهد شد که حداقل 80 درصد امتیاز کل را در تمامی آزمونها بدست آورده باشندد. همچنین شرکت کنندگانی که رکورد دستاورد دریافت می کنند می توانند نشان باز را برای این دوره بارگیری کنند. برای فهمیدن چگونگی آن این جا کلیک کنید.

توجه داشته باشید که با تکمیل دوره آموزشی، گواهی انجمن تحصیلات تکمیلی پزشکی آمریکا را برای 18 واحد کلی کسب خواهید نمود.

ترجمه شده به زبان فارسی از منبع Engaging the private sector to deliver COVID-19 tools and achieve Health for All, 2022. سازمان بهداشت جهانی مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ترجمه شده ندارد. در صورت وجود اختلاف بین متن انگلیسی و ترجمه فارسی، نسخه اصلی به زبان انگلیسی ملاک اصلی است.

What you'll learn

 • شناسایی مقیاس بخش خصوصی سلامت در کشور خود و مرتبط‌ترین اجزای آن با تأمین ابزار کووید-19
 • نگاشت و تعریف کنشگران بخش خصوصی مرتبط با مشکل خاص سلامت
 • تشریح موضوعات اصلی مرتبط با بخش خصوصی سلامت و رفتارهای حکمرانی مورد نیاز برای متولی‌گری اثربخش نظامهای سلامت "مرکب"
 • توضیح چالشها، مزایا و مخاطرات اصلی جلب مشارکت بخش خصوصی و چگونگی بهینه‌سازی این مشارکت برای تحقق اهداف سیاستگذاری
 • تعریف دامنه ابزار بکار رفته برای شکل‌دهی گستره، فعالیتها و رفتارهای بخش خصوصی سلامت مطابق با اهداف سیاستگذاری، شناخت موقعیتهای همراه با بهترین نتایج آنها و سازوکارهای اثربخشی آنها

Course contents

 • پودمان 1: آشنایی با بخش خصوصی سلامت و اهمیت آن :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند بخش خصوصی در خدمات سلامت را تعریف نمایند، وسعت و گستره آنرا در نظامهای معاصر سلامت بشناسند و ضرورت آنرا برای سیاستگذاران سلامت در خصوص فرصتها و چالشهای ایجاد شده از سوی این بخش از دیدگاه سلامت جمعیت تشریح نمایند
 • پودمان 2: چرایی ضرورت جلب مشارکت بخش خصوصی توسط سیاستگذاران در حوزه سلامت :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند "جلب مشارکت بخش خصوصی" را تعریف نمایند، مزایای این نوع از جلب مشارکت را بشناسند و چگونگی کاربرد جلب مشارکت را برای تحقق اهداف سیاستگذاری اصلی مرتبط با تجهیزات کووید-19 تشریح کنند
 • پودمان 3: رفتارهای کلیدی حکمرانی نظامهای سلامت :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند رفتارهای حکمرانی توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت را به دولتها برای تضمین حکمرانی اثربخش بخش سلامت هم در کوتاه مدت برای پاسخ به کووید-19 و هم در درازمدت بعنوان بخشی از تاب‌آوری نظام سلامت و پوشش همگانی سلامت تشریح نمایند
 • پودمان 4: آشنایی با گفتگوی بخش دولتی و خصوصی و عملکردهای مناسب آن :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند ویژگیهای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی را در بستر سیاستگذاری سلامت تعریف نمایند، مزایا و مخاطرات فرایند گفتگوی بخش دولتی و خصوصی را تشریح کنند و عملکردهای مناسب باعث اثربخشی گفتگوی بخش دولتی و خصوصی را توصیف نمایند
 • پودمان 5: چگونگی تسهیل گفتگوی بخش دولتی و خصوصی :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند چگونگی اجرای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی مبتنی بر فرایند متشکل از شش گام را تشریح نمایند و رهنمودهای اجرایی ارائه شده بر مبنای تجربه میدانی، مهارتها و توانمندیهای ضروری را برای تسهیل فرایند گفتگوی موفق بشناسند
 • پودمان 6: پیمانکاری با بخش خصوصی بمنظور تسریع توزیع تجهیزات کووید-19 :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند موارد زیر را در خصوص پیمانکاری خدمات سلامت در طی بحران بشناسند: نحوه کاربرد پیمانکاری، انواع مختلف پیمانکاری، مخاطرات و چالشهای پیمانکاری و اقدامات قابل اعمال کاهش برای رویارویی با مخاطرات و چالشهای پیمانکاری
 • پودمان 7: نحوه نگاشت بخش خصوصی بمنظور شناسایی گروههای خصوصی مرتبط با گسترش واکسیناسیون کووید-19 :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند به نگاشت کنشگران کلیدی بخش خصوصی بپردازند
 • پودمان 8: چگونگی کاربرد تجهیزات دولتی متضمن متابعت بخش خصوصی در ارائه خدمات کووید-19 :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند اقدامات دولتها را برای ایجاد محدودیتها و انگیزه‌های بخش خصوصی سلامت بمنظور همراستایی عملیات آنها با سیاستهای دولتی تشریح نمایند و اهمیت ابزار دولتی را برای تلاشهای پاسخ کووید-19 توضیح دهند
 • پودمان 9: نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی توسط دولتها برای تأمین تجهیزات کووید-19 – درس آموخته‌ها از منطقه شرق مدیترانه :

  در پایان این پودمان، شرکت‌کنندگان باید بتوانند چالشهای سیاستگذاری فراروی کشورهای منطقه شرق مدیترانه را در جلب مشارکت بخش خصوصی در پاسخ به کووید-19 بشناسند، اهمیت ابزار تشریح شده را در چالشهای سیاستگذاری در منطقه بدانند و نحوه غلبه کشورها را در منطقه بر چالشهای فرارو فراگیرند

Enroll me for this course

The course is free. Just register for an account on OpenWHO and take the course!
Enroll me now

Certificate Requirements

 • Gain a Record of Achievement by earning at least 80% of the maximum number of points from all graded assignments.