8 million enrolments.

Résultats pour :Thaï

Ajuster

Apprentissage indépendant

OpenWHO

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหญ่ที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยหลากหลาย ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรงกว่า เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory...

 • En mode autodidacte
 • COVID-19
 • Attestation de réussite
 • th

คอร์สอบรมนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีการระบุตัวผู้ป่วยเมื่อเกิดการติดเชื้อ และว...

 • En mode autodidacte
 • COVID-19
 • Confirmation de participation
 • th
OpenWHO

บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infections หรือ ARI) จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการควบคุมการระบาดอย่างมีประสิท...

 • En mode autodidacte
 • COVID-19
 • Attestation de réussite
 • th

หลักสูตรนี้เป็นคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้เพื่อปกป้องตนเอง อย่างเหมาะสม จากหลักฐาน...

 • En mode autodidacte
 • COVID-19
 • Confirmation de participation
 • th