8 million enrolments.

结果为:泰语

调整

已归档课程

OpenWHO

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหญ่ที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยหลากหลาย ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรงกว่า เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory...

 • 自学
 • COVID-19
 • 课程结业证书
 • th

คอร์สอบรมนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีการระบุตัวผู้ป่วยเมื่อเกิดการติดเชื้อ และว...

 • 自学
 • COVID-19
 • 下载参与证明
 • th
OpenWHO

บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infections หรือ ARI) จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการควบคุมการระบาดอย่างมีประสิท...

 • 自学
 • COVID-19
 • 课程结业证书
 • th

หลักสูตรนี้เป็นคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้เพื่อปกป้องตนเอง อย่างเหมาะสม จากหลักฐาน...

 • 自学
 • COVID-19
 • 下载参与证明
 • th