Thailand

Cursos al ritmo de cada usuario

OpenWHO

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหญ่ที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยหลากหลาย ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรงกว่า เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory...

En modo autodidacta
COVID-19
Certificado de estudios
th

คอร์สอบรมนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วิธีการระบุตัวผู้ป่วยเมื่อเกิดการติดเชื้อ และว...

En modo autodidacta
COVID-19
Confirmación de participación
th
OpenWHO

บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infections หรือ ARI) จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการควบคุมการระบาดอย่างมีประสิท...

En modo autodidacta
COVID-19
Certificado de estudios
th

หลักสูตรนี้เป็นคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้เพื่อปกป้องตนเอง อย่างเหมาะสม จากหลักฐาน...

En modo autodidacta
COVID-19
Confirmación de participación
th