Nepal

Cursos individualizados

OpenWHO

कोभिड-१९ भएका बिरामीहरूको क्लिनिकल व्यवस्थापन कोर्स सिरिज अन्तर्गत रहेको यो कोर्सले मन्द, मध्यम र गम्भीर कोभिड-१९ भएका बिरामीहरूको उपचारमा रहेका व्यवस्थापन रणनीतिहरूको मुख्य कुराहरूको झलक प्रदान गर...

  • Em modo autodidata
  • COVID-19
  • Registro de conquista
  • ne
OpenWHO

कोभिड-१९ भेल बेमारीसभक क्लिनिकल व्यवस्थापन कोर्ससिरिज अन्तर्गत रहल इ कोर्सलेमन्द, मध्यम आ गम्भीर कोभिड-१९ भेल बेमारीसभक उपचारमे रहल व्यवस्थापन रणनीतिसभक मुख्य बातसभक झलक प्रदान स.त् । जाँ...

  • Em modo autodidata
  • COVID-19
  • Registro de conquista
  • mai